جستجو در بخش آموزش ها

آموزش آشپزی ملل، فست فود، غذاهای مدیترانه ای، غذاهای ایرانی، کافی شاپ،قنادی، اردورها،پیش غذاها،سوپ ها،آموزش های تخصصی برای شما در سایت ایران شف

ITALIANO new coffee recipes:آموزش و طرز تهیه جدیدترین قهوه ها

Latte Macchiato Baileys


Ingredients (Serves 1)

Espresso
1 cl condensed milk
Frothed milk
1 cl Baileys
To prepare

Mix together condensed milk and Baileys in a shot glass
Pour mixture into the Latte Macchiato glass
Top up the glass at least 2/3 with frothed milk
Fill espresso directly into the glass


Hotpresso
Ingredients

Whipped cream maker
500 ml whipping cream
80 ml chocolate syrup
10 ml chocolate sauce
1 drop of tabasco
45 ml espresso
some chocolate powder
Preparation

Put the whipping cream and chocolate syrup into the whipped cream maker.
Tightly close the whipped cream maker, shake it and insert the cartridge.
Vigorously shake the whipped cream maker 8-10 times.
Add the chocolate sauce to the espresso cup until the base of the cup is well covered.
Drizzle a drop of tabasco over the chocolate.
Place the espresso cup under the coffee spout.
Prepare an espresso with 45 ml of water.
Use the whipped cream maker to add the chocolate cream topping to the espresso.
Serving suggestion

Decorate the chocolate cream with a little chocolate powder.
If you like, decorate with a chilli pepper.

Irish Coffee

Only one thing can help on those furiously cold winter days: an Irish coffee according to Jeseph Sheridian's original recipe - made for passengers crossing the North Sea in seaplanes.

Ingredients

50 ml of half-whipped cream
1.5 brown cane sugar
1 cup of hot coffee (100ml)
4 cl of Irish Whiskey
Heat-resistant, bulbous glass
Preparation

Put the cane sugar in the glass
Heat the whiskey (steam)
Pour in the coffee, stir well
Let the cream glide carefully over the top - do not stir

1 cup Espresso
Whipped Cream
This is a simple coffee recipe based on a single espresso topped with a dollop of whipped cream. Enjoy your Eight O’Clock Coffee!

Café Moretto


Ingredients

1 cold espresso (50 ml)
1 small cup milk (80 ml)
1 cup crushed ice (150 ml)
10 ml cognac
20 ml Kahlúa (coffee liqueur)
20 ml vanilla syrup
Preparation

Make espresso and allow to cool.
Divide vanilla syrup between two glasses and top with a little Kahlúa to form two layers.
Blend the cold espresso with the cognac, the milk and the crushed ice gut and pour carefully into the glasses to form a third layer.

Caffè frio con Coco
Coffee as a cold dessert

Enjoy coffee a different way. Served as a cold treat, this might just be your cup of coffee.

Ingredients

strong espresso
skimmed milk
coffee syrup coconut aroma
condensed milk
crushed ice
Preparation

Place the crushed ice and the skimmed milk in a mixer and mix until it goes frothy
Add a shot of coconut syrup to give the cold frothed milk its coconut aroma
Fill a little condensed milk into a cocktail glass. Then top up two thirds of the glass with the cold frothed coconut milk
The refrigerated strong espresso is best added by carefully pouring it from a small jug
It will settle between the condensed milk and the frothed milk
Serve this delicious drink with a straw


Espresso-Guetzli
Making your own espresso biscuits

Christmas baking with a difference. Makes 40-45 pieces.

Place 100g butter in a bowl and beat until soft
Add

100g castor or brown sugar
2 teaspoons vanilla sugar
1 pinch salt
1 tablespoon espresso instant powder
2 tablespoons cocoa powder
1 egg
and stir until light in colour
Then Add

75g dark Toblerone chocolate, chopped finely
50g chopped blanched almonds, roast in a pan
Mix

150g flour with 1 teaspoon baking powder
and add to above mixture, forming a soft dough
100g package of dark chocolate icing to decorate

To make: place walnut-sized balls on a baking sheet lined with baking paper, leaving enough space between them. Place in a cool place for approx. 15 min.

Bake: preheat oven to 180 °C, place tray in centre of oven and bake for 8 10 min. The balls should spread slightly.

To decorate: use a little chocolate icing to stick a coffee bean on each biscuit

Café Lecholino
For 2

Ingredients

1 cold espresso (50 ml)
1 small cup milk (80 ml)
1 cup crushed ice (150 ml)
20 ml chocolate syrup
Whipped ream
Melted chocolate
Preparation

Make the espresso and allow to cool.
Put the cold espresso,the milk and the crushed ice in the Drink Master with a little chocolate syrup and blend well.
Pour the drink into two glasses, garnish with whipped cream and melted chocolate, and serve.

Espresso Long-Nights
Ingredients for 1 glass

2 egg yolks from free-range eggs
30 g sugar
1 dl/100 ml espresso coffee
40 ml black coffee sweetened with sugar
Add a pinch of cardamom
Whisk egg yolks and sugar until light and creamy
Preparation

Place bowl with the egg yolk mixture overa pan with boiling water and keep whisking while you slowly add the espresso
Keep on whisking until the mixture goes frothy and firm
Pour the sweetened and seasoned black coffee into a glass and top up with the frothed espresso
Serve immediately


Caffè in forchetta

Ingredients for 4 persons

1 tablespoon almond oil (or neutral tasting oil)
4 eggs
4 tablespoons sugar
380 ml milk
100 ml strong coffee
Preparation

Preparation approx. 20 min
Baking time approx. 1 hour
Preheat oven to 180 °C. Grease an oven-proof flat square tin (23 cm x 23 cm) with the almond oil
Beat the eggs and the sugar in a bowl until they go frothy. Gradually stir in the milk and the coffee. Fill the creamy egg mixture into the prepared tin
Place the tin into the drip pan of the oven. Slide the drip pan into the oven, fill with hot water and bake mixture for about 20 minutes. Then cover with aluminium foil and bake for another 40 minutes until it has gone firm
Take the tin out of the oven and set aside to cool. Carefully separate the baked mixture from the edge with a pointed knife and turn it out onto a platter. Serve this dessert warm

Pepresso cafe
Ingredients (Serves 1)

45 ml espresso
1 cl chocolate sauce
Mixed peppercorns
Preparation

Add the chocolate sauce to the espresso cup until the base of the cup is well covered.
Season the chocolate with a little freshly ground pepper.
Place the espresso cup under the coffee spout.
Prepare an espresso with 45 ml of water.
Serving suggestion

Prewarmed espresso cup
Saucer for espresso cup
Espresso spoon
Sugar
Serve with 1 glass of still water
Our tip: To enjoy the full flavour of the pepper, chocolate and espresso, stir your pepresso well before serving.Pepresso.

Café Esmeralda

A warm coffee for colder days


Ingredients for 2 persons


300 ml hot coffee
(>IMPRESSA settings)5 tsp icing sugar
4 Tbs whipped cream
40 ml Kahlùha (coffee liqueur)
20 ml Brandy or Cognac
2 tsp chocolate syrup
pinch of ground cinnamon
1 tsp chocolate sprinkles to decorate

Preparation


Mix Kahlùha and Cognac with chocolate syrup and add cinnamon to taste
Pour into two warm glasses, top up with coffee and stir
Carefully mix whipped cream with icing sugar, spoon onto coffees and decorate with sprinkles


cafe Ristretto

Nothing could be shorter! The further south you go the less water is used in preparation. A Ristretto is prepared with about half as much water as an espresso using the same quantity of ground coffee. This gives the Ristretto its aromatic taste.

Ingredients

Coffee beans
Sugar (to taste)
Espresso cup (Capacity approx. 70 ml)
Preparation

Draw off the espresso by pushing the button


Espresso Bon Bon
Ingredients (For 1)

1 espresso 40ml
20 ml sweetened condensed milk
1 shot glass
Preparation

Put the sweetened condensed milk in a shot glass and allow the espresso to flow into it directly.
Bon Bon can be drunk stirred or unstirred, as you prefer.
The drink is sweet enough to enjoy as a dessert. Surprise your friends and family and show them how fast, simple and creative a Bon Bon can be.

A recipe that will wow your guests all year round

Café Lecholino


Ingredients

1 cold espresso (50 ml)
1 small cup milk (80 ml)
1 cup crushed ice (150 ml)
20 ml chocolate syrup
Whipped ream
Melted chocolate
Preparation

Make the espresso and allow to cool.
Put the cold espresso,the milk and the crushed ice in the Drink Master with a little chocolate syrup and blend well.
Pour the drink into two glasses, garnish with whipped cream and melted chocolate, and serve

Café Après

Ingredients (serves four)

1 litre of milk
100 g dark chocolate
1 cinnamon stick
1 vanilla pod
1 strong coffee (110 ml)
Grated zest of half an untreated orange
Preparation

Warm four heat-resistant glasses.
Place the milk, crumbled chocolate and the cinnamon stick into a saucepan and bring to the boil at a medium temperature, stirring all the time. Remove the saucepan from the cooker.
Cut open the vanilla pod and scrape out the pulp.
Stir the vanilla pod, the pulp, coffee and orange zest into the hot milk and leave to infuse briefly.
Strain the liquid into the warm glasses and serve immediately.
Our tip

Espresso Breve

1 cup Espresso
Half and Half, heated
Whipped Cream, optional
An Espresso Breve is a single shot of espresso with heated half-and-half. Optional, top with whipped cream.

“Half-and-half” is an American commercially dairy product, but everyone can mix equal parts of milk and cream and use it instead. Note that half and half cannot be whipped. Use it like that or heated, if the recipe calls it.

Café Hélène


One sweet, sophisticated drink that can become the favorite at a late evening dinner party.

1 cup Espresso
1 tbsp. Brandy
1 tsp. Sugar
Whipped Cream
Chocolate shavings
Add the ingredients into a coffee glass, and top with whipped cream and chocolate shavings. Delight yourself!

Café Yucatan

A fantastic twist on an espresso drink with a wonderful taste.

1 shot Espresso
2 tbsps. Crème de Cacao
Nutmeg
Orange peel
Whipped Cream
Pour fresh brewed espresso into a coffee glass. Add Crème de Cacao and stir well. Top with whipped cream, a sprinkle of nutmeg and garnish with orange peel. Divine!


CAFE Melya

To prepare Melya, you need

1 cup Espresso
1 tsp. unsweetened Cocoa Powder
Honey
Whipped Cream, optional
Start by brewing espresso. Meanwhile, place 1 tsp. of cocoa powder into a mug, then cover a teaspoon with honey and drizzle over the cocoa powder. Begin to stir those. Even if, in the beginning, seems like honey and cocoa powder will never mix, suddenly: done. Looks like dark chocolate sauce. Now is the moment to add hot espresso over honey, and stir until dissolved. Optional, top with whipped cream. Isn’t is delicious?

Spicy Viennese Espresso

Another fun way to enjoy your Eight O’Clock espresso, differently.

2 shots Espresso
½ tsp. Cinnamon
½ tsp. Allspice
4 Cloves, ground
Whipped Cream
Mix together the spices, then pour freshly brewed espresso over the spices and mix well. Top with whipped cream, and serve an exotic drink treat!

Café San Juan

For a delicious Café San Juan, gather

1 cup strong Coffee, cold
45 ml. (1 ½ oz.) Gold Rum
Lemon peel
Sugar
Pour rum over a small highball glass, fill with coffee, and stir. Twist lemon peel over drinl and drop into the glass, then add sugar and serve!

Café Pucci

Another delicious coffee recipe with gold rum, amaretto and espresso.

½ tbsp. (¼ oz.) Amaretto
2 tbsps. (1 oz.) Gold Rum
1 cup Espresso
Brown Sugar
Lightly Whipped Cream
Warm liqueurs in heat-resistant glass, stir and add sugar, then pour espresso. Stir again, top with whipped cream and enjoy the delicious Café Pucci at your Eight O’Clock Coffee!

Café Brûlot

We have here a traditional recipe from New Orleans.

Dashes Triple Sec
2-3 tbsps. (1 – 1½ oz.) Cognac
1 cup Hot Coffee
Lemon and Orange Peels
Clove
Cinnamon
Sugar Cube
The method is quite simple, but requires a certain dexterity to handle cognac over heat. Warm Cognac in a heat-resistant glass, pour in hot coffee, add lemon and orange peels, clove, and cinnamon. Stir and add sugar cube. Enjoy!

COFFEE DRINK RECIPES
Traditionally, the term single or double was used to denote the number of espresso shots in a drink and the strength of the coffee over the other drink ingredients, not necessarily the size of the cup used. More recently however, people who order a double expect a bigger cup as opposed to a stronger drink. It is up to you and your customers to decide how traditional your drinks will be. The recipes below represent the most commonly accepted methods of making these drinks along with some recipes created by Cafe Moto. It is important for you to experiment and get creative! Personalizing your menu will establish customer loyalty and bring people back again and again for that perfect mocha or latte that only you can make the way they like. Thousands of drinks can be created using syrups, powders, extracts, ice, etc. Invent your own drinks or customize traditional ones to form your own unique menu. Cafe Moto is always happy to help!

top of page
ESPRESSO
We'll put this one first as it is the basis of most coffee drinks.

RISTRETTO: "Short pour." Usually 1 ounce for a single and two for a double. The original Italian espresso.
LUNGO: "Long pour." This is the typical American espresso and is 1.25 ounces for a single and 2.5 ounces for a double.
top of page
AMERICANO
Fill a cup (8 or 12 ounce) approximately two-thirds full of hot water. Add a single or double shot of espresso. Thick crema should float on the surface. Leave room for cream.

top of page
BORDER MOCHA
From south of the border comes "Chocolate de Mexico", a traditional Latin American drink with a unique, delicious blend of Mexican cacao, cinnamon and a hint of almond. To make a mocha, use one ounce of Cafe Moto's Chocolate De Mexico per 8 ounces of milk. Steam together, listening for a high-pitched squeal to become a low rumble. Add equal parts of coffee, or one or two shots of espresso. Top with whipped cream and sprinkle with Chocolate de Mexico.

top of page
BLANCO Y BLANCO
Using Cafe Moto's White Heat, froth milk and White Heat together and pour into a single shot of espresso. One ounce of White Heat per 8 oz. of milk should do nicely. Top with whipped cream.

top of page
BREVE
Prepare a double espresso. Steam half and half and gently pour on top of the espresso. Enjoy the richness.

top of page
CAFÉ AU LAIT
Fill a glass or mug half full with strong brewed coffee and top with steamed milk.

top of page
CAFÉ LATTE
Steam 12 to 14oz. milk between 120 F and 140 F. Prepare a single or double espresso. Pour espresso into cup and then tilt the cup and pour the milk slowly down the side. This lifts some of the espresso to the top of the cup and gives it a swirled, marbleized appearance. Sprinkle with nutmeg or cinnamon.

top of page
CAFÉ MOCHA
Mix chocolate with milk, steam in pitcher, frothing the mixture just a little for a creamy texture. Prepare espresso. Pour espresso into cup and follow with chocolate milk. Top with whipped cream and sprinkle with chocolate shavings or powder. Serving sizes vary greatly on this one, but generally 1 ounce of chocolate per 8 oz. milk is the proper formula. Many people will make a latte and then add chocolate syrup and allow the customer to stir the drink. This is fine but will cool the mocha a bit. A variation on this drink is the coffee mocha. Half a cup of strong coffee and half chocolate milk.

top of page
CAPPUCCINO
Probably the most famous, tricky, and frequently misspelled of the espresso drinks, is made by preparing 6oz. milk into a tight, thick foam (see steaming interlude). Pour a single or double espresso into an 8 oz cup. Hold the milk foam back with a spoon while the steamed milk is poured into the espresso. Follow this by scooping foam onto the top of the drink. Some baristas pour the espresso into the milk, thus flavoring the foam and giving it a stronger espresso flavor. More commonly the milk is poured into the espresso, which gives a subtler flavor. Make according to preference. Sprinkle with nutmeg.

top of page
ESPRESSO CON PANNA
Espresso topped with whipped cream.

top of page
HAMMERHEAD
An American creation meant to get you wired fast and furious, hence the reference to the shark. Good, strong coffee poured over two shots of fresh espresso. Leave room for cream. Usually ordered by very fast talkers with jittery eyes.

top of page
LATTECCINO
A cafe latte with the milk texture between a latte and a cappuccino. "Semi-frothy" in other words.

top of page
MACCHIATO
Traditionally, a single or double espresso with a dollop of milk foam; more recently the name has come to denote a caramel latte, topped with whipped cream and drizzled with caramel sauce. This is now known as a caramel macchiato, though it is technically a caramel latte.

top of page
Flavored Syrups
Using flavored syrups is as simple as knowing how much syrup to add to what quantity liquid. The most common measurements are:

Monin syrups = ¾ oz. of syrup to 8oz. of liquid
Torani syrups = 1.5 ounce of syrup per 8 oz. liquid.
There are three main methods of flavoring your coffee drinks with syrup. The first is to make the drink itself and then pour the syrup into the drink and let the customer stir it up. This is appropriate when trying to keep flavors separate, as in a layered drink.

The second method, which blends the syrup flavor into the drink more thoroughly, is to pour the syrup into the milk and steam together with any other ingredients you may be adding. For example, to make a chocolate mint mocha one would combine cold milk, chocolate (syrup or powder) and an ounce of mint syrup in a steaming pitcher and steam thoroughly before pouring over espresso. This is good for flavored lattes, mochas and hot chocolates.

The third method involves brewing espresso into a cup containing syrup. This works especially well if making a flavored cappuccino as it allows the hot espresso to blend with the syrup before pouring over the foam. It flavors the coffee but not all of the milk. This also works for flavored espresso and americanos.

Play around with these various methods as you make your drinks and figure out what works best for your recipes. Feel free to ask the Moto staff which flavored syrups are the most popular to get started with, adding new flavors as you become more confident and creative with your recipes.

top of page
ITALIAN SODA
An Italian soda is made by pouring carbonated water over ice and adding flavored syrup. Add a splash of half and half and you've got a Cremosa - Italian cream soda.

top of page
BLACK APPLE SODA
Fill a glass with ice. Add ½ oz. Monin apple and ½ oz. Monin blackberry syrup. Fill with 12 oz. carbonated water.

top of page
Tea Recipes
TEA AU LAIT
Tea of choice infused with 2oz. of hot water, fill remaining portion with frothy steamed milk. Usually served as a 12 oz. drink.

top of page
FREEZER
Fill a large glass with ice. Add 3oz. of chilled Berry Patch and 3oz. of raw apple juice. Fill with soda water almost to the top, then add 1oz. of raspberry syrup and a squeeze of fresh lemon. Garnish with lemon wedge. Generally served as a 16oz. drink.

top of page
JAMAICAN SODA
Fill a large glass with ice. Pour in 3oz. of chilled, strong hibiscus tea, add 1 oz. of passion fruit syrup and top with soda water. Garnish with an orange slice. Served as a 16 oz. drink.

top of page
CINNAMON TOAST
Fill a mug ¾ full with hot vanilla tea. Add 1 oz. of cinnamon syrup and fill with steamed milk. Top with foam and garnish with a cinnamon stick. Serve as a 12 oz. drink.

top of page
MOTO CHAI
Moto Chai is not only a tea blend but it is a concentrated beverage that is traditionally blended with milk and served sweetened with honey. Cafe Moto doesn't want to ship you water, so with the following recipes you might consider creating Moto Chai concentrate and offering this sensational tea beverage.

top of page
MOTO CHAI CONCENTRATE
Measure 6oz. of Chai tea in a 1 gallon pitcher, fill with hot water, let steep 5 minutes, no more; strain tea. Next add 2oz. of honey and 1oz. of vanilla syrup. This will make a concentrated version of Chai tea used to make both hot and cold Moto Chai drinks. The best way to store the tea is in an empty syrup bottle, leaving room at the top so you can shake it before using. This concentrate will last for 3 days so make sure to date the bottle when you make it.

top of page
COLD MOTO CHAI
Fill a large glass with ice. Shake Moto Chai to mix. Fill glass ¾ with Moto Chai concentrate. Top with cold milk. Served in a 16oz. glass.

top of page
Seasonal and Holiday Drink Recipes
A hot, steaming mocha on a chilly, gray morning, warming those frozen fingers, cupped close to your face to thaw that numb nose. It almost makes it worth going out on those cold winter days. We've provided some seasonal recipes to help make your menu extra cool in the summer and hotter in the winter, keeping the frenzied masses of caffeine addicts pleasantly subdued and better yet, perfectly satisfied in all seasons. We've also included some holiday recipes to add a little spice and cheer to your menu for those special times of year.

top of page
APPLE PIE LATTE
In a steaming pitcher combine 1/3 oz. Monin apple syrup, 1/3 oz. Monin cinnamon syrup, and 1/3 oz. Monin vanilla syrup with 8 oz. milk. Steam nice and hot. Pour over single or double espresso as you would a latte. Top with whipped cream. Sprinkle with cinnamon.

top of page
EGGNOG LATTE
Combine 12 oz. of milk with 1 ½ oz. Torani eggnog syrup and steam. Add to a shot of espresso and top with whipped cream and nutmeg.

top of page
NEW ZEALAND COCKTAIL
Prepare a gallon of New Zealand Sunny Slopes tea (see Tea brewing). Strain and chill. Fill a glass with ice and pour ingredients in the following order: 1 ounce Kiwi syrup, 2 oz. fresh orange juice, 2 oz. New Zealand Sunny Slopes, top with carbonated water. Creates a beautiful layered drink. Garnish with an orange slice and parasol. Remind customers to stir before drinking. This is a 16 oz. serving.

top of page
MELON BALL
Fill a glass with ice. Add ¾ oz. Torani melon syrup and ¾ oz. Torani lemon syrup. Fill with 12 oz. carbonated water.

top of page
NEOPOLITAN
This one is a little tricky but quite worth it. It requires layering White Heat on top of Chocolate de Mexico by frothing the White Heat into a thicker foam than the Chocolate de Mexico, allowing the White Heat to float on top. Pour about a quarter ounce of strawberry syrup through the top. Viola!

top of page
MIDNIGHT SILK MOCHA
Brew single espresso over 1oz. of anisette syrup. Fill with hot chocolate and top with whipped cream and chocolate shavings. 12 oz serving.

top of page
MOTO MULLING SPICE
Cafe Moto's own special mulling spice is the perfect blend for those spiced ciders and mulled wines. For spiced cider, use 12 oz. apple juice or cider to 1 tablespoon of mulling spice. Combine in a steaming pitcher and use your steam wand to heat. Strain and serve. Garnish with a cinnamon stick.

top of page
MOTO MULLED WINE
Use 1 bottle of red wine (doesn't need to be expensive, not too dry). Add 3 tablespoons of Moto mulling spice and heat over a low flame.

top of page
MOTO INCENSE
Use mulling spice in hot water to scent your cafe with the holiday spirit.

top of page
THE WAIKIKI
Add half an ounce of coconut syrup, half an ounce of vanilla syrup and an ounce of White Heat to milk and steam together. Serve hot with a cool wave of whipped cream on top.

top of page
WATERMELON COOLER
Fill a glass with ice. Add 1 oz. Torani melon syrup and ½ oz. Torani strawberry syrup. Fill with 12oz. carbonated water.

top of page
WHITE NUTTY
Steam Cafe Moto White Heat with pistachio syrup just enough to blend milk, syrup and White Heat together, but without making too hot. Pour over ice. For extra richness, add a dash of half and half and top with whipped cream.


http://www.sadafcoffeeshop.com

recipes:

» Latte macchiato » Coffee Lassi
» Amore mio » Irish Dream
» Hotpresso » Pepresso
» Golden Eye » Red Cool
» Shakerato » Melondy
» Viennese coffee » Irish Coffee
» Banana Flip » Cafè Orangiata
» Coffee-Crème » Cool Passion
» Creamy Kahlúa » Creamy Iced Coffee
» Strawberry Dream » Carribean Coffee
» Café Après » Chocolat Blanc
» Halloween Coffee » Crème brûlée with coffee
» Espresso Bon Bon » White Lady
» Vanilla Velvet » Café Mandolito
» Café Kahlúa » Café Lecholino
» Café Moretto » Café Vanigliato
» Latte Macchiato Frio » Ristretto
» Caffè frio con Coco » Chocolate Dream
» Winter magic coffee » Latte Macchiato Baileys
» Cappuccino cocktail with grappa » Caffè Velutto
» Freshpresso » Hot & Sweet
» Winter-Dream Coffee » Grapes & Espresso
» Café Amarillo » Café Esmeralda
» Frappino » Caffè in forchetta
» Espresso Long-Nights » Caffè Latte
» Cappuccino » Macchiato
» Espresso

Recipes
From LoveToKnow RecipesAdd to recipe box Print Full Page Print 3x5 inchA
Amaretto Coffee Recipe
C
Cafe Frappe Recipe
Cafe au Lait
Caffe Latte Recipe
Cappuccino Recipe
Caramel Macchiato Recipe
Chocolate Covered Coffee Bean Recipe
Coffee Float Or Milk Shake Recipe
Coffee Frappe Recipe
Coffee Punch Recipe
Coffee Recipe
Coffee Syrup Recipe
Coffee Whip Recipe
Coffee With Honey And Whipped Cream Recipe
Coffee Without A Coffee Maker Recipe
E
Espresso Cooler Recipe
Espresso Martini
F
Filtered Coffee Recipe
Frappuccino Recipe
French Drip Or Filtered Coffee Recipe
Frozen Turkish Coffee Recipe
H
Holiday Beverages
Hungarian Caffe Recipe
I
Iced Coffee Recipe
Iced Coffee With Vanilla Recipe
Iced Mocha
Irish Coffee Recipe
M
Mexican Mocha Recipe
Mudslide Recipe
O
Orange Coffee Recipe
P
Percolated Coffee Recipe 1
Percolated Coffee Recipe 2
R
Recipe for Chocolate Iced Coffee

African Hot Punch
Afternoon
Almond Chocolate Coffee
An Irish Kiss
Aqualung
Bacardi O Coffee
Bailey's Cup of Coffee
Balearic Coffee
Barrier Breaker
Bavarian Coffee
Belgian Coffee
Black Jack
Black Maria
Black Marie
Blackjack #2
Bongs Anfield Slammer
Boom Box
Brandy Mocha Almond
Buttsex
Cafe Brulot
Cafe Caen
Cafe D'Amour
Cafe Disaronno
Cafe Don Juan
Cafe Grande
Cafe Henry The Third
Cafe Imperial
Cafe Kirsch
Cafe Nelson
Cafe Pucci
Cafe Royal Frappe
Cafe San Juan
Cafe Savoy
Cafe Seattle
Cafe Toledo
Cafe' Joy
Calypso Coffee
Calypso Coffee
Camel's Coffee
Campton Place Cafe Sonia
Cancun Coffee
Caribbean Coffee
Casino Coffee
Catherine Of Sheridan Square
Chambord Coffee
Chill Out Shock
Chocolate Orgasm
Cloud 9
Coffee 43
Coffee Break

Coffee Chaser
Coffee Coolata
Coffee Liqueur
Coffee Nudge
Coffee-Vodka
Cold Comfort Coffee
Crapachino
Creamy Rum Liqueur
Cuban Hot Coffee
Cubano Coffee
Danbooka
Dutch Coffee
Dutch Coffee (USA)
English Coffee
Espresso Cocktail
Espresso Martini
Finlandia Coffee
Flaming Spanish Fly
Flori's Hot Tub Heaven
Frappe (Plain)
French Coffee
Fria Cafe Italiano
Frozen Irish Coffee
Fuzzy Asshole
Gaelic Coffee
Gail's Winter Storm
Galliano Hotshot
Galliano Hotshot #2
German Coffee
Good Coffee
Good Morning!
Grandfather's Coffee
Greek Iced Coffee
Guapo
H.D.
Hot Creamy Bush
Hot Dick
Hot Marie
Hot Shot
Hyper-Active Apple
Ice Cappuccino
Iced Coffee
Iced Coffee Fillip
Imperial Moka
Insomniac
Irish 49
Irish Coffee
Irish Coffee #2
Irish Coffee #3
Irish Coffee #4
1. African Hot Punch
2. An Irish Kiss
3. Bailey's Cup of Coffee
4. Bavarian Coffee
5. Buttsex
6. Cafe Disaronno
7. Cafe Grande
8. Cafe Seattle
9. Coffee 43
10. Coffee Liqueur
11. Coffee-Vodka
12. Espresso Cocktail
13. Espresso Martini
14. Gaelic Coffee
15. Galliano Hotshot
16. Galliano Hotshot #2
17. Greek Iced Coffee
18. Hot Dick
19. Hot Shot
20. Iced Coffee Fillip
21. Irish Coffee
22. Irish Coffee #2
23. Irish Coffee #4
24. Irish Coffee (Simple)
25. Irish Cream Liqueur
26. Jen's Creamy Sighs
27. Kahlua Coffee
28. Karsk
29. Keoke Coffee
30. Mexican Coffee
31. Millionaire's Coffee
32. Mocha Frappe
33. Monte Cristo
34. Nagermeister
35. Nikki Coffee
36. Scandinavian Coffee
37. Spanish Coffee
38. Thai Iced Coffee
39. Tia-Maria
40. Tijuana Coffee

Frappuccino Coffee Drink Recipes

Baking Soda Milk Vinegar Coffee Cake
-Banana Bread Recipe that Contains Coffee
-Banana Coffee Cake Recipe
-Best Coffee Ice Cream Recipe
-Bisquick Coffee Cake Recipes
-Chocolate Peppermint Coffee
-Coffee Cake/Nutmeg Recipe
-Coffee Cake Using a Cake Mix
-Coffee Ice Cream Cake Recipe
-Coffee in a Jar Recipes
-Coffee Mix Recipes
-Coffee Party Recipes
-Coffee Roasting Recipes
-Cold Brewed Iced Coffee Recipe
-Cranberry Coffee Cake Recipe
-Fruit Coffee Cake Recipes
-Gourmet Spicy Coffee
-Hazelnut Coffee Syrup Recipes
-Hershey Cinammon Chip Coffee Cake
-Homemade Chocolate Coffee Spoons
-How to Make Chocolate Coffee Beans
-Jiffy Mix Coffee Cake Recipes
-Liquid Coffee Creamer Recipes
-Making Ice Cream in a Coffee Can
-Maple Banana Coffee Cake Recipes
-Orange Marmalade Coffee Cake Recipe
-Pumpkin Bread Recipe Cooked in a Coffee Can
-Recipes for Campfire Coffee
-Recipes for Coffee Creamer
-Recipes using Cocoa Powder and Coffee
-Recipes Using Coffee Creamer
-Substitute for Espresso Powder
-Syrup Recipes for Flavoring Coffee

Cafe' au Lait
2/3 cup coffee
1/3 cup milk
Ground Cinnamon or nutmeg, or sweetened chocolate powder (optional)


Pour the coffee into a cup. Steam the milk and add to the coffee, leaving a layer of foam on top. Sprinkle cinnamon, nutmeg, or chocolate powder on top of the foam, if desired.

Variation: For a Cafe' Vermont, stir 3 tablespoons maple syrup into the coffee before adding the steamed milk. Proceed as directed above.

Cafe' Mocha
Add a taste of chocolate to a Cafe' au Lait. As with the Cafe' au Lait, the proportions of coffee and milk may be varied, according to your taste.

2/3 cup coffee
2 tablespoons chocolate syrup
1/3 cup milk Sweetened chocolate powder (optional)


Pour the coffee into a cup. Stir the chocolate syrup into the coffee. Steam the milk until hot and frothy, then add to the coffee, leaving a layer of foam on top. Sprinkle chocolate powder on top, if desired.

Variations: For a Cafe' Mocha Mint, stir 1/8 teaspoon mint extract into the coffee, along with the chocolate syrup. Proceed as directed above, and garnish with a fresh mint sprig, if desired. For a Mandarin Mocha, stir 1/8 teaspoon orange extract into the coffee along with the chocolate syrup. Proceed as directed above.

Viennese Coffee (serves 2)
A venerable tradition in Vienna's coffeehouses, this coffee's tasty flavor comes from the whipped cream topping.

2 cups coffee, preferably Viennese or other dark roast
1/2 cup heavy cream, whipped
Ground cinnamon, nutmeg, or cloves


Pour the coffee into 2 cups. Top each cup with a large dollop of whipped cream and sprinkle with cinnamon, nutmeg, or cloves.

Cafe' Borgia (Serves 2)
The citrus taste adds zest to this drink, while beautifully complementing the whipped cream at the same time.

2 cups coffee
1/2 cup heavy cream, whipped
Grated orange peel

Divide the coffee into 2 cups. Top each cup with a large dollop of whipped cream and sprinkle with grated orange peel. Serves 2

Cafe' Belgique (Serves 4)

This drink has enjoyable light vanilla taste, which is a result of the egg white mixture that rises to the surface of the cup.

1 egg white
1/2 cup heavy cream
1/4 teaspoon vanilla extract
3 cups coffee

Beat the egg white until stiff. Whip the cream along with the vanilla. Mix the egg white and whipped cream mixture together and fill 4 cups one-third of the way. Add 2/3 cup coffee to each cup.

Chocolate Cream Coffee
Serve this drink in front of a fire on a cold winter evening.

1/4 cup heavy cream
3 tablespoons chocolate syrup
1 cup coffee
Ground cinnamon
Sweetened chocolate powder
Grated orange peel


Whip all but 1 tablespoon of the cream. Stir the reserved tablespoon of cream and the chocolate syrup in a saucepan over low heat until mixed together. Add the coffee gradually, stirring the mixture as you do so. Pour into a mug and top with whipped cream and cinnamon, chocolate powder, and grated orange peel.

Spiced Cream Coffee (Serves 2)
The spicy whipped cream is delicious, and combines with the chocolate-flavored coffee to create a great taste.

3/4 teaspoon ground cinnamon
1/4 teaspoon ground nutmeg
1 tablespoon sugar
1/2 cup heavy cream
1 1/2 cups coffee
2 teaspoons chocolate syrup


Stir 1/4 teaspoon of the cinnamon and the nutmeg and sugar into the cream and whip. Divide the coffee into two 6-ounce portions and stir 1 teaspoon chocolate syrup and 1/4 teaspoon cinnamon into each cup. Top with spiced whipped cream.

Spiced Coffee (Serves 2)
1 1/2 cups coffee
1 cinnamon stick
2 whole cloves
1/4 teaspoon whole allspice
1/2 cup heavy cream, whipped
Ground cinnamon
White or brown sugar, to taste

Pour the coffee over the cinnamon stick, cloves, and allspice in a saucepan and simmer over low heat for 5 to 7 minutes. Strain into cups, top with whipped cream, and sprinkle with cinnamon. Add white or brown sugar to taste.

Variation: Omit the cinnamon stick and allspice and substitute 2 strips each of orange and lemon peel, use 10 cloves instead of 2. Proceed as directed above.

Cafe' Vanilla
This drink can come close to a cappuccino.

1/4 vanilla bean
1/2 cup milk
1 teaspoon brown sugar
3/4 cup coffee
Ground cinnamon or nutmeg


Slice the vanilla bean lengthwise and place it with the milk and brown sugar in a saucepan. Bring to a boil, stirring occasionally. Remove from the heat, cover, and let stand for a few minutes. Take out the vanilla bean and blend the milk mixture in a blender for about 30 seconds, or until it becomes frothy. Add to the hot coffee and top with cinnamon or nutmeg.

Espresso Drink Recipes:
Spiced Chocolate Espresso (serves 2)
2 double espressos (Double the amount of water and coffee grounds)
2 ounces heavy cream or half-and-half
1/4 teaspoon ground cinnamon
1/8 teaspoon ground nutmeg
2 teaspoons sugar
2 teaspoons chocolate syrup
Whipped cream

Mix all the ingredients except the chocolate syrup and whipped cream in a pitcher and steam until hot and frothy. Pour into 2 mugs, add 1 teaspoon chocolate syrup to each, and stir. Top with whipped cream.

Espresso
An espresso consists of about 1 1/2 ounces of extremely strong coffee. It is made with a dark-roasted bean, using either a stove-top espresso maker or an electric machine. It serves as the basis for many gourmet coffee drinks, both hot and cold, and has many variations. Add almond, rum, brandy, mint, or vanilla extract to taste, if desired. You can also sprinkle spices such as ground cinnamon and cardamom onto your espresso.
Ristretto
A "short" espresso. Use the same amount of grounds as for a single espresso, but stop the flow of water at about 1 ounce.
Espresso Romano
A single espresso served with a small slice of lemon peel.
Espresso Anise
A single espresso with 1/8 teaspoon anise extract added. For an Espresso Anise Royale, top with whipped cream.
Americano
A single espresso with hot water added to taste (usually about 1 cup).
Red Eye
A single espresso added to 1 cup brewed coffee.
Macchiato
A single espresso with a dollop of foam from steamed milk (1 to 2 tablespoons) on top.
Espresso con Panna
A single espresso topped with whipped cream.
Espresso Borgia
A single espresso topped with whipped cream (or froth from steamed milk) and grated orange peel.
Cappuccino Drink Recipes:
Cappuccino
Use one-third espresso (a single) and one-third steamed milk, and is topped with one-third foam from the steamed milk. Sprinkle ground cinnamon, nutmeg, or sweetened chocolate powder on top, if desired. You can also add almond, rum, brandy, mint or vanilla extract to taste. For a Double Cappuccino, use a double espresso instead of a single.
Cappuccino Royale
A cappuccino topped with whipped cream, and often with almond, rum, brandy, mint, or vanilla extract added to taste. Garnish with a thin wafer.
Butterscotch Cappuccino
Add butterscotch syrup to a cappuccino to taste. For a Butterscotch Latte, do the same thing with a Caffe` Latte.
Latte Drink Recipes:
Caffe` Latte
Use a single espresso with the rest of the glass filled up with steamed milk, and topped off with a thin layer of foam from the steamed milk. Sprinkle ground cinnamon, nutmeg, or sweetened chocolate powder on top, if desired. You can also add almond, rum, brandy, mint, or vanilla extract to taste. For a Double Caffe` Latte, use a double espresso instead of a single.
Latte Macchiato
Put steamed milk, topped with foam from the steamed milk into a glass; then gently pour a single espresso into the glass. The espresso will slowly drip to the bottom.
Mochaccino
Use one-third espresso (a single), one-third steamed chocolate milk, and one-third foam from the steamed chocolate milk for topping. Add whipped cream and sweetened chocolate powder for garnish, if desired. For a Double Mochaccino, use a double espresso instead of a single.
Mocha Latte
Use a single espresso with the rest of the glass filled up with steamed chocolate milk, and topped off with a thin layer of foam from the steamed chocolate milk. Add whipped cream and sweetened chocolate powder for garnish, if desired. For a Double Mocha Latte, use a double espresso instead of a single.

Dessert Ice Cream and Creme Brulee Stefanie Spencer
There is nothing more relaxing than slowly swinging on a hammock, feeling the light summer breeze, and enjoying some homemade ice cream. Sure, we could be sipping an ice cold caramel macchiato, but coffee ice cream – that’s heavenly!
Cookie Mocha Chip Cookie Stefanie Spencer
The only thing better than coffee is chocolate, or is it the other way around? Either way they are both fabulous, and go great together.
Drink Death By Chocolate Cappuccino Melissa Niosi
Chocolate, chocolate and more chocolate came to mind. So I started experimenting and the Death By Chocolate Cappuccino was born.
Vodka Coffee Vodka Lura Lee
Plain vodka has flavor. Let's get that out of the way before someone feels the need to send me an email pontificating about the subtle flavors of plain vodka when this article is dedicated to pontificating about a particular type of flavored vodka.
Drink Iced Mint Mocha Recipe Lola Low
So here is something a little different from my wonderful selection of coffee syrup recipes. This is a refreshing beverage, perfect for a hot day or if you fancy something a little different to your average cup of coffee.
Dessert Frozen Coffee Parfait Michelle Faber
Recipe for making a frozen coffee parfait.
Barbecue Coffee and Barbecue Gary Skinner
Coffee and Barbecue? Yep, Coffee and B-B-Q go hand-in-hand like, well, a couple of hands.
Cold Drink Iced Coffee Tea Gary Skinner
Coffee in the Summer? You might be thinking that your coffee drinking is over for a few months, right?
Natural Flavor Naturally Flavored Coffee Christian Di Bono
Purists say that traditional flavored coffees are nothing more than a foo-foo way of covering up and obfuscating the natural flavors of coffee varietals.
Drink Whipped Cream Amazement Bobby Sumner
In working for an office coffee service for the past 14 years, I have been amazed at what customers get so excited about. Very few customers usually get excited over cutting their coffee costs or giving them excellent service
Spices Sugar and Spice: A Tale of Coffee and Tea Additives Paul Rj Muller
Consider a world without spice what would it be? Bland, Uninteresting, tasteless. Now when you add a little flavor to things even the most mundane and predictable beverage can jump.
Drinks Tips for Quick and Easy Iced Coffee R.L. Fielding
Coffee is a fantastic drink at any time of day, during any season of the year. That being said, a steaming hot cup of java isn’t always welcome once summer rolls around. Don’t let the summer heat deprive you of your favorite beverage when you can switch to iced coffee!
Chocolate Chocolate Covered Espresso Beans Stefanie Spencer
What would be the perfect coffee confection to give to your valentine? Chocolate covered coffee beans of course!
Vodka Coffee Infused Vodka Paul Rj Muller
There are a great many site out there which go into detail on flavor infused vodkas, but some of their recipes fall flat and some of them are just too vague.
Drink / Muffin Coffee and Muffins Cid Bus
Viennese Coffee and Cappucino Muffins.
Recipe The Coffee Float Paul Rj Muller
Hearkening back to the days of Root beer floats, warm summer nights and the cooling draught slinking down your throat?
Drink Lola's Iced Chocolate Espresso Lola Low
This is a personal favourite for a mid-morning pick-me-up. My early mornings are spent in commuter traffic, horns non-stop and cars bumper to bumper.
Recipe Home Cold-Brewed Iced Coffee Melanie Brault
Cold brewing takes time. However, it dissolves through the grounds only certain elements of the coffee. Surprisingly enough, about 90% of the flavor elements and the normal caffeine content come through this way, while only about 15% of the oils and acids will.
Drink Lola's Cinnamon Syrup Iced Coffee Lola Low
You know the feeling of waking up each morning from a sleepy haze, stumbling out of bed blurry eyed wishing it was a Saturday. You have to be at your desk in an hour.
Drink Greek Frappe Colossus of Rhodes
A recipe for a popular coffee drink in Greece.
Cold Coffee Vegan Cold Coffee Manish Jain
Recipe for Vegan Cold Coffee
Drink Virginia Vapor H Michael Denton
Recipe for the Virginia Vapor drink.
Cookie Great Infusions Barista CoffeeCup Cookie Sebastian Little
CoffeeCup Cookie recipe.
Drink Creamy Chocolate Coffee Thomas McCaffrey
Coffee drink recipe.
Coffee Autumn-Holiday Coffee Mari Laura Skjelvik
Holiday coffee recipe.
Drink The Original Moo-Mango Smoothie Audrey Crothers
A coffee-mango based summer drink recipe.
Drink Iced Coffee – Extra Smooth Audrey Crothers
A cold drink recipe.
Dessert Blackberry Summer Dream Audrey Crothers
A blackberry and coffee based summer drink recipe.
Mexican The Lazy Aromas Of Mexican Coffee Jon Butt
Mexican dessert coffee recipe.
Recipe Coffee Cookies Mari Laura Skjelvik
Coffee Cookies
Hungary Hungarian Coffee Ava Cassandra Ruth
Brewing techniques and recipes from Hungary.
Beverage Thai Won On - Thai Iced Coffee Donald Machado
Recipe for Thai or Vietnamese iced coffee.
Beverages Espresso Drinks For Summer Ben Brown
Get out your cocktail shaker, here are 4 recipes for cold espresso drinks.
Beverages Cold Coffee Beverages INeedCoffee Staff
Cool down with these coffee based cold beverages.
Dessert Coffee Milkshake, Coffee Malt Lura Lee
A recipe for making a coffee icecream milkshake and malt.
Drink An Espresso-Based Frozen Drink Recipe Lura Lee
Take control of your iced-espresso destiny with this recipe that yields a beverage better than you can get from the coffee houses.
Cookies Chocolate Espresso Cookies and Viennese Coffee Wen Zientek-Sico
How to make espresso cookies and Viennese coffee.
Drinks (Alcoholic) Mexican Coffee Lura Lee
A recipe for Mexican coffee
Ice Cream Coffee Ice Cream Rick Bartosh
A recipe for coffee ice cream.
Steak Pepper Coffee Steak Recipe Glenn Cox
Let coffee flavor improve your steak or tuna the next time you fire up the grill.
Drinks (Alcoholic) Coffee Drink Recipes Maria Tindemans
Maria from RoyalCoffeeMaker.com shares some of her favorite coffee-based alcoholic drink recipes.
Drinks (Alcoholic) Cafe Fourb (Crazy Coffee) Enes Edwards
Grammy shares her recipe for Cafe Fourb (Crazy Coffee) which uses 100 proof bourbon.
Drinks (Alcoholic) Espresso Martini Lura Lee
Lura Lee discovers how to make the espresso martini.
Pie Espresso Pumpkin Pie Lura Lee
Learn how to give your pumpkin pie an espresso lift.
Cake Chilled Cappuccino Cream Cake Lura Lee
Recipe for a chilled cake, made with espresso.
Drinks (Alcoholic) Homebrewing: Espresso Stout Ryan Jacobs
Learn how to brew your own espresso flavored beer. This step-by-step tutorial covers the basics of homebrewing as well as the importance of using fresh roasted coffee.
Rum Balls Espresso Rum Balls Lura Lee
Learn how to make this easy holiday treat.
Cake Mocha Java Frosting Lura Lee
This is a very nice frosting, made with espresso.
Cake Espresso Carrot Cake Lura Lee
Lura Lee takes us into the kitchen to prepare carrot cake made with a touch of espresso.
Pudding Cafe Au Lait Pudding Lura Lee
This is an extremely quick and easy recipe for coffee-infused pudding.
Granita Coffee Granita Maria-Victoria Suarez
How to make a Coffee Granita. This is a wonderfully easy summer dessert.
Drinks (Alcoholic) Scotch Coffee Steve Gaythorpe
Steve Gaythorpe teaches us how to make a Scotch Latte.
Chili Tom's Black Bean Coffee Chili Tom Burton
Tom's tutorial for making chili with coffee.
Drinks (Alcoholic) The Best Irish Coffee in the World Jim Slaughter
Jim Slaughter shares his recipe for making the best Irish Coffee in the world.
Espresso Beans Chocolate Covered Espresso Bean Ducks Lura Lee
Learn how to make Chocolate Covered Espresso Beans in the shape of ducks.
Biscotti Chocolate Covered Espresso Almond Biscotti Lura Lee
Lura Lee gives step-by-step directions on how to make the traditional coffee house dessert of biscotti.
Tiramisu Tiramisu For Espresso Lovers Lura Lee
A step-by-step tutorial about how to make Tiramisu, the premiere espresso-based dessert.
Eggs Making Eggspresso Ryan Jacobs
Ryan Jacobs demonstrates how to make eggs using an espresso machine.
Cake A New Tradition : Chocolate Coffee Cake Christopher Schaefer
A New Tradition: Rotondo Luce Torta di Cioccolata e Caffe Round, Light Cake of Chocolate and Coffee. Christopher Schaefer shares his recipe and the tradition behind it.


Last ingredients:Almond syrup Ginger
Nuts Rum
Maraschino cherry Mint
Cognac Vinegar
Melon Blue Curacao
Sake Champagne
Lemon liqueur Raspberry syrup
Cherry juice Tonic water
Coconut Swedish Punsch
Purple passion Avocado
Maple syrup Apple
Cynar Fernet Branca
Watermelon Ice-cream
Batida de Coco Cherry vodka
Melon liqueur Lime peel
Razzmatazz Blackcurrant cordial
Strawberry liqueur Banana syrup
Black Sambuca Sour mix
Kahlua Peanut liqueur
Johnnie Walker Apricot nectar
Pineapple juice Whipping cream
Creme de Fraise des Bois Milk
Worcestershire sauce St. Hallvard
Grappa Whisky
Tea Gold rum
Bourbon Aperol
Cherry liqueur Absinthe
Fruit syrup Fennel seeds
Coffee liqueur Tropicana
Pear liqueur Aliz
Raspberry liqueur Powdered sugar
Lingonberry jam Acerola
Sarsaparilla Wild Turkey
Limeade Orange rum
Pineapple vodka Banana liqueur
Peach Licor 43
Sunny delight Pineapple-coconut juice
7-Up Carbonated water
Amer Picon Hazelnut liqueur
Tia maria Light rum
Triple sec Sweet and sour
Lakka Whiskey
Kumquat Grape Pucker
Yellow Chartreuse Eggnog
White Creme de Menthe Espresso
Rock and rye Gold tequila
Genever Nutmeg
Lemonade Mountain Dew
Aftershock White port
Pineapple soda Peach Vodka
Celery Brandy
Wormwood Cumin seed
Strawberry juice Celery salt
Apricot liqueur Lime juice
Forbidden Fruit Mango
Crown Royal Wine
Candy Charleston Follies
Cherry brandy Pink lemonade
Vanilla Maraschino liqueur
Blackberry brandy Canadian whisky
Mezcal V8 juice
Tennessee whiskey Vanilla syrup
Passoa Ginger beer
Heavy cream Cardamom
Watermelon liqueur Glycerine
Pumpkin Green Creme de Menthe
Pisco Cantaloupe
Irish Mist Rumple Minze
Carrot White rum
Becherovka Cranberry liqueur
Peach nectar Tuaca
Brown sugar Grapefruit-lemon soda
Stout Jello
Aquavit Club soda
Amarula Cream Berries
Mango juice Half-and-half
Schnapps Kirschwasser
Cucumber Shochu
Wildberry schnapps Goldschlager
Butterscotch schnapps Mandarin
Bitter lemon Mint syrup
Raki Cola
Bitters Sherry
Clove Marjoram leaves
Corn syrup Kiwi
Creme de Banane Firewater
Grenadine Creme de Cacao
Advocaat Bread
Anis Lime vodka
Black pepper Frangelico
Orange Curacao Strawberry schnapps
Caramel Yoghurt
Raspberry jam Iced tea

Most visted drinks recipe recipeTony Roma's Chocolate Martini Pink Mocha Martini
Pink Mikey Pink Mafia
Pink Lemonade #3 Pink Lady Punch
Pink Lady #2 Pink Iguana
Pink Flamingo #3 Pink Diamond
Pink Bliss Pineapples 'n' Cream
Pineapple Upside-Down Cake #3 Pineapple Upside-Down Cake #2
Pineapple Upside-Down Cake Martini Pineapple Sunrise
Pineapple Puncher Pineapple Midori Colada
Pineapple Martini Pinchaser
Pinata Puerto Rican Pina Colada
Pina Colada Jello Shots Pina Colada #4
Pimp Ride Pimpslap
Pimp Juice #3 Pimp Juice #2
Pimm's Punch Pink Star
Pierced Nipple #2 Pickled Ruski
Pickerdo Phuck Suck
Phoenix Philadelphia Eagle
Pharmacy School Orange Soda Driver
Peterborough Parallax Perfect Parrot
Perfect Margarita #2 Perfect Lemon Drop Martini


Is there life before coffee? There is NO life before coffee. There is life AFTER coffee!!"

Whoever said that is my soul-mate. Every thought, sight and sound is muffled and blurry before the first cup of coffee after leaving bed. Only coffee - a hot cup of milky, sweet coffee can restore orientation and put the brain back in gear. I generally utter very few words and that also after vehement coaxing before my morning cup of café. So, the program, "COFFEE.SYS Not Found: User startup disabled" is really bang on, as far as I am concerned. But coffee is a beverage that can be enjoyed at any time of the day and makes for one of the most versatile drinks. Just a few culinary tweaks here and there and you can make it ideal for any occasion. Even otherwise, taking a break for the normal cuppa concoction is always a welcome break. So, here I give you some very different coffee drink recipes that are delightful and lip-smacking. Try them out if you already haven't, as honestly you can't get enough coffee!

Coffee Drink Recipes with Alcohol

"Only Irish coffee provides in a single glass all four essential food groups: alcohol, caffeine, sugar, and fat." ~ Alex Levine/ Irish actor and musician.

Perfect for a cold, cozy evening indoors to keep the shivers away. But other than just Irish coffee, there indeed exists a few other variations which can satiate both liquor and coffee lovers alike. Here are some of them.

Hot Coffee with Rum Punch
For a serving for two, you'll need,
Black coffee, 2 pints (strong)
Rum, a glass
Cloves, 6
Cinnamon, a stick
Orange rinds, 2 (finely pared)
Sugar, 2 tbsps
Procedure
Take a saucepan and put the orange peel, cloves, cinnamon and sugar into it. Now, put the vessel on medium flame and gradually add rum. Keep stirring the solution gently, all the while keeping an eye that it doesn't catch fire. When it comes to a strong simmer, add the coffee and voila! Serve it to people with shivering issues.

Café Brulot
For a group of four, you'll need,
Coffee, 2 cups (strong and hot)
Cognac, ½ a cup
Orange liquor by the likes of Grand Marnier, 2 tbsp
Cloves, 4
Cinnamon, a stick (crudely snapped)
Orange peel, ½
Lemon peel, ½
Sugar, 4 cubes
Procedure
Take a saucepan and put the orange peel, lemon peel, cloves, cinnamon and sugar into it. Now put on a low flame and pour in the cognac and the orange liquor and keep stirring gently. Now take a long match and set the concoction ablaze. Now pour the coffee in a circular motion over the flaming liquid. Do not stop stirring at the same time, until the flame subsides. Use punch cups to serve this drink and drink up.

Jedi Mind Trick
For a sherry glassful, you'll need,
Kahlua, 20 ml
Cognac, ½ a cup
Amaretto, 10 ml
Bailey's Irish cream, 20 ml
Vodka, 30 ml
Procedure
Just mix everything together and pour over 2 - 3 ice cubes and nirvana!

All Canadian Coffee
For a foursome, just gather,
Coffee, 3 cups (black and double-strong)
Rye whiskey, ½ cup
Maple syrup, ¼ cup and 4 tsps separately (pure)
Whipped cream, ¾ cup
Procedure
To prepare the topping, beat the cream and 4 tsps of maple syrup together until soft mounds are formed and keep aside. Now take 4 goblets and pour equal amounts of maple syrup and whiskey into them. Pour the coffee up to 1 inch of the rim. Next spoon the topping over it and servez vous!

Brandied Chocolate Coffee Punch
For a glassful, ensure that you have,
Coffee, 1 cup (prepared cold coffee)
Brandy, 2 tbsps
Milk, 1 cup
Chocolate, 2 squares (semisweet and molten)
Procedure
First, pour the coffee in an ice cube tray and freeze to have coffee cubes. Now add the cubes to the milk, along with the molten chocolat and brandy. Now blend in a mixer until it becomes a frothy delight. Great for a evening with books to catch up on!

Coffee with Butter
To make this smooth drink for two, you need just about,
Jamaican coffee, 45g (freshly made)
Dark rum, 2 tbsps
Butter, 2 tsps (unsalted)
Cloves, 2 (whole)
Brown sugar, 2 tsps
Nutmeg, ¼ tsp
Procedure
Place the butter in Irish coffee mugs and then pour the coffee into it. Stir in the brown sugar, followed by the rum and a clove in each glass. Sprinkle some fine nutmeg for flavor and then drink up like there's no tomorrow! This is the drink you should make for a date and believe me, things will warm up...

Rich, Creamy Coffee Drink Recipes

"A cup of coffee - real coffee - home-browned, home ground, home made, that comes to you dark as a hazel-eye, but changes to a golden bronze as you temper it with cream that never cheated, but was real cream from its birth, thick, tenderly yellow, perfectly sweet, neither lumpy nor frothing on the Java: such a cup of coffee is a match for twenty blue devils and will exorcise them all." ~ Henry Ward Beecher.

The joy of licking off the creamy froth resting on the upper lip, after a satisfying coffee sip is sheer unadulterated bliss! Go on and try some of the following coffee drink recipes to relive this joy every time.

Alexander Expresso
For a couple, grab
Coffee, 1 tbsp (ground expresso)
Brandy, 2 tsps
Water, 1 cup (cold)
Whipped cream, 2 tbsps
Crème de Cacao, 4 tsps
Cinnamon, 1 (3" long)
Chocolate, 1 (semisweet and grated)
Procedure
Make expresso in the usual manner with coffee and water and then then add the cinnamon to it, after breaking it into small pieces. Keep aside for slight cooling. Now, add the brandy and Crème de Cacao to it, all the while mildly stirring. Then pour this into demitasse cups. Now beat the cream and add a scoop of it as a topping on each cup. Now generously add chocolate gratings or curls on it and your treat is ready.

Black Forest Coffee
For a goblet, take care to have,
Coffee, 6 oz. (freshly brewed)
Chocolate syrup, 2 tbsps
Maraschino cheery juice, 1 tbsp
Whipped cream, 1 tbsp
Maraschino cherry, 1
Chocolate, ½ (semisweet and grated)
Procedure
Simply blend together coffee, chocolate syrup and cheery juice. Add a dollop of whipped cream on top and sprinkle some chocolate gratings on top. Place a cherry on it and it's ready to be enjoyed.

Orange Coffee
For a cozy twosome, you should have,
Coffee, 1 cup (strong)
Hot chocolate, 1 cup
Orange, 2 slices
Whipped cream, 1 tbsp
Cinnamon, a dash
Procedure
Blend together coffee and chocolate. Next pour this into cups, each wedged with an orange slice. Top with cream and sprinkle with cinnamon. A baby could prepare this!

European Coffee
For 2 people, you need to have,
Coffee, 1 cup (strong)
Egg white, 1
Vanilla extract, ¼ tsp.
Half and half, 2 tbsps (half cream and half milk)
Procedure
Whip the egg white until soft mounds form and then add the vanilla extract. Continue beating until mixture stiffens. Pour it into mugs and then pour the coffee on it. Use the half and half as the lathered topping.

Coconut Coffee
For a group of eight, you should have,
Coffee, 4 cups (hot brewed)
Cream of coconut, 15 oz.
Whipped cream (sweetened)
Half and half, 2 cups
Procedure
Commingle cream of coconut and half and half, and boil them together on medium flame. Stir constantly and add coffee, when boiling. Top with whipped cream.

Cold Coffee Drink Recipes

"The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce." ~ Oliver Wendell Holmes Sr.

So, on a summer morning, to tingle your family's taste buds, try out these delectable cold coffee drink recipes and freshen them up! Read more on frozen coffee drinks.

Frappé
For a mugful, get in place,
Instant coffee, ½ tsp
Sugar, to taste
Water, ½ tsp
Milk
Ice cubes
Procedure
Take a shaker and add coffee, water, sugar and ice and then give it a nice vigorous shake. Pour into flutes and see to it that the top is frothy. Next pour the milk as per your liking. Tweak the ingredients to suit thy taste buds!

Coffee Soda
For a glassful, gather,
Coffee, ½ cup
Cola, ¼ bottle
Orange, a slice
Procedure
Pour coffee over ice cubes and then the cola. Garnish with orange slice and there you are.

Iced Coffee
For a drink for one, you need to grab,
Coffee, ¼ cup (freshly brewed, chilled and pretty strong)
Milk, ½ cup (chilled)
Ice, ¼ cup (crushed)
Cream, ½ tbsp (thick)
Chocolate, a little (plain and grated)
Sugar, to taste
Procedure
Layer a glass with crushed ice and pour cold coffee into it so that it fills ⅔ of the glass. Now add the milk and sugar. Scoop out a helping of fresh cream and place the blob on top. Dust some chocolate shavings on top and serve with a long spoon.

Ice Cream Mocha Coffee
For two people, you need approximately,
Coffee, 4 tbsps (ground to dust)
Milk, 2 cups
Water, ¼ cup (hot)
Cream, 2 scoops (sweetened and whipped)
Chocolate ice cream, 2 scoops
Club soda, ½ quart
Procedure
Mix coffee and milk with hot water and stir till it becomes a uniform solution. Now place a blob of ice cream in both the glasses and then pour the coffee solution over it. Now fill the remaining part with soda, up to the brim and squeeze out fresh, sweetened cream on top. Mmmmm!!!

Cola-Coffee Float
What you need for a two servings of this are,
Coffee, 1 ¼ cups (sugarless and cold)
Cola, 500 ml
Cream, 75 ml(not thickened)
Vanilla ice cream, 2 scoops
Procedure
Coalesce coffee and cream and fill two tall glasses with the admixture, up to half. Add a layer of ice cream and then gently pour cola from top. Serve with a long spoon.

With 400 million cups of coffee being drunk everyday and the Americans, Germans and the French consuming 65% of it, coffee indeed takes a very special place in the hearts, or more precisely tongues and minds of earthlings. In the words of Honoré de Balzac, "Coffee falls into the stomach… ideas begin to move, things remembered arrive at full gallop… the shafts of wit start up like sharp-shooters, similes arise, the paper is covered with ink…" Even Napoleon Bonaparte couldn't resist the magic induced by this drink made from coffee beans and popularized St. Helena coffee, which he had developed a liking for during his exile years in the Isle of St. Helena. As for me, well I stand by Stephanie Piro's take on coffee, "Behind every successful woman is a substantial amount of coffee." My keyboard and mouse would have remained untouched without the daily dose of coffee, you know. So, try some of these coffee drink recipes today and enjoy!

Espresso Based Drink Recipes
Espresso
A small 1.0 to 1.5 oz. shot of pressure brewed Italian coffee. A cup of espresso requires between 6.5 to 7.5 grams of ground espresso coffee. Espresso is used as the coffee base in many of our favorite coffee drinks. Properly brewed, an espresso will feature a layer of rich crema on the surface. Espresso, while apparently a simple drink, is in reality a complex product. It is derived from 1500 chemical substances (800 volatile and 700 soluble), and when prepared correctly involves 13 independent chemical and physical variables.

Cappuccino
Cappuccino is made by combining equal parts of steamed milk, milk froth and espresso.

Americano
Espresso coffee poured into hot water

Latte
Espresso mixed with plenty of steamed milk. Often flavored with syrup.

Mocha Latte
Espresso mixed with hot steamed chocolate milk

Macchiato
An espresso (single shot or double) stained (or marked) with a large dollop of frothed milk.

"Corrected Espresso"
Shot of Cognac added to a shot of espresso

Affogato Mocha
Ice Cream covered in espresso. In a small cup or bowl, 1 scoop of chocolate or vanilla ice cream, sprinkle with chocolate chips, pour over in shot of hot espresso and 1 shot of rum or brandy, serve immediately.

Crema Coffee
Pressure brewed like an espresso, but using a much larger amount of water, proportions vary, try 8 grams of coffee for a six ounce serving. A rich crema like that found on an espresso should be present. Super automatic coffee and espresso centers do a great job producing espresso or crema coffee.

Hot Chocolate
Warm milk mixed with sweetened Cocoa powder or Chocolate syrup. A little whipped cream doesn't hurt either. Using the frothing arm on your espresso machine to heat up milk for hot chocolate is a great idea.

Espresso Sundae
One scoop of Vanilla Ice Cream with a shot of espresso poured over it.

Browse by Product TypeSuper Automatics
Espresso Machines
Coffee Makers
Coffee Grinders
Espresso Coffee
Barista Tools
Filters & Cleaners
Milk Frothers
French Press
Stove Top
Espresso Cups
Commercial
Refurbished
Browse by Brand NameAscaso
Baratza
Bodum
Bunn
Capresso
Cuisinart
Compak
Delonghi
Elektra
Francis Francis!
Jura
La Pavoni
Mazzer
Nespresso
Pasquini
Rancilio
Reg Barber
Saeco
Salvatore
Technivorm
Vibiemme
Coffeeilly
Kimbo
Lavazza
Segafredo
Capresso
Coffee Recipes
About UsAbout us
Contact us
Gift Certificates
Search
Return policy
Privacy message
Order Tracking
View Shopping Cart

I've never been the biggest coffee fan. Certainly, I like the taste of coffee ice cream good enough - who doesn't? - but the drink itself usually left me jittery and unfocused. As well as it tended to set off my acid reflux disorder, a very unpleasant experience. Then I went to Italy. And my sweet lord, may be the coffee there some thing to write house about.

My girlfriend and I went there with her folks for a week, and we created a driving tour on the northern part in the country. Our favorite spot - one that was would like to return to - was just a little village known as Tremezzo, which overlooks Lake Como. It's one of the most favorite resort spots in all of Europe, and whenever you go you get treated like royalty. Including obtaining the top cup of coffee you will ever have within your life.

Since then, I've become a fan of coffee and have scoured the world as well as the web for the top coffee drink recipes. Some are far better coffee drink recipes than others, but in the event you appear difficult ample, use top quality ingredients and are willing to experiment a bit, you will discover coffee drink recipes which can be created for your tastebuds. One of my individual favorites may be the Cafe Don Juan. It is a mix of various coffee drink recipes, and a mix of flavors, which have been created to stimulate all the taste buds within your mouth. The recipe itself calls for quite a few distinct ingredients, but there's nothing too complex about it.

Initial, you will require three quarters of an ounce of dark rum. You will also want an ounce of Kahlua - which is coffee flavored liquor - and 5 ounces of hot coffee. Take a coffee cup, and rim it with lemon juice and sugar. Then fill the cup with the coffee as well as the two liquors. Finally float some whipped cream on best, sprinkle with a bit of grated dark chocolate, and serve. It is a fantastic mix with the sweet (sugar, Kahlua, whipped cream), the bitter taste with the coffee itself along with that with the dark chocolate, as well as the nice citrus bite on the lemon juiced rim.

It's, admittedly, just a little far more complex than other coffee drink recipes (most of which call for dumping a shot of bailey's into whatever swill you just got from dunkin' donuts), but it is worth the time and effort if you ever truly need to appreciate a top-notch drink.

Find out more about the author in:

Reading Floor Lamps

Solar Powered Lights

Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Roman_Holland

Ads by Google
Makapueo Farms
Kona Coffee Producer The Highest Quality Gourmet Coffee
www.makapueo.com
Coffee Forum
General coffee enthusiast community Free, busy and wired.
www.coffeeforum.com/
Buy Cuban Coffee
Cuban Coffee Brands Cafe Cubana Shipped Worldwide
www.CubanCoffee.com
Vending Carts Low prices
Big Profits in Vending Business 150 carts in stock
www.carriageworks.com
Get Raku Glaze Recipes
10 Tried and True Raku Glazes Recipes you can use now - free
www.ceramicartsdaily.org
Jamaica Blue Mt. Coffee
Caribbean Food Product Limited Time Discount Gift Package
www.jamminblue.com
Rate This Article:

CloseSuggest a topic or article headline
you would like this author to write about.
Submit Close
MLA Style Citation:
Holland, Roman "Coffee Drink Recipes." Coffee Drink Recipes. 22 Apr. 2010 EzineArticles.com. 1 Jul. 2010 .
APA Style Citation:
Holland, R. (2010, April 22). Coffee Drink Recipes. Retrieved July 1, 2010, from http://ezinearticles.com/?Coffee-­Drink-­Recipes&id=4155616
Chicago Style Citation:
Holland, Roman "Coffee Drink Recipes." Coffee Drink Recipes EzineArticles.com. http://ezinearticles.com/?Coffee-­Drink-­Recipes&id=4155616 CloseRecommend This Article
From:
To:
Message:


SendOther Recent EzineArticles from the Food-and-Drink:Coffee Category:

All About Coffee!
Green Mountain Coffee and Sustainable Products
Save More on Gourmet Coffee
Berry Series of Coffee Recipes
Coffee Roaster As a Helping Hand
The Best of the Best Insulated Coffee Mugs - Features to Consider When Buying Your Coffee Travel Mug
The Helpful Attribute of Coffee Roasters
Facts About Coffee Roasters
Why Plastic Coffee Cups Are Your Best Option
Simple Tips to Making a Good Cup of Coffee With a Drip Coffee Maker
Burr Coffee Grinders - Wheel Vs Conical
Jura Capresso Impressa Z5 Espresso Coffee Machine - Insider Report
How to Make the Perfect Cup of Coffee at Home Without a Fancy Expensive Machine
How to Ensure That Your Thermal Coffee Pot Stays As Good As New
Review - The Gaggia Platinum Vision Espresso Machine
Most Viewed EzineArticles in the Food-and-Drink:Coffee Category (60 days)

Nespresso Capsules and Coffee
Coffee Facts - The Different Types of Coffee Beans
A Shot of Espresso Versus a Cup of Coffee - Caffeine Content
Ceramic Travel Mugs - The Best Coffee Travel Mugs Coffee Lovers Can Buy
How to Make Tasty Coffee Drinks
Starbucks and Coffee Price
Can You Gain Weight From Drinking Coffee?
Cold Brewed Toddy Makes the Best Iced Coffee Drinks
Single Serve Coffee Makers Reviewed
French Press Coffee Maker Review
K-Cup Holder - How to Easily Store Your K-cups
Gaggia Platinum Swing Up Espresso Machine Review
How to Remove Coffee Stains From a Stainless Steel Thermos
Coffee Hand Grinder Reviews
Coffee Drinking and Prostate Cancer Prevention
Most Published EzineArticles in the Food-and-Drink:Coffee Category (60 days)

Single Serve Coffee Makers Reviewed
Coffee - One Cup Maker Selection Tips
Types of Single Cup Coffee Makers
Espresso Coffee Maker
French Press Coffee Maker Review
Remember Your First Coffee Shop Visit?
Coffee Hand Grinder Reviews
Why Go For Under Cabinet Coffee Makers?
Fundamental Information and Benefits of Single Cup Coffee Makers
Single Serve Coffee Maker - Shopping Tips For a New Coffee Maker
The Odyssey of the Coffee Maker - A Timeline of Reviews
Features of Single Cup Coffee Makers
The Weight Loss Benefits of Coffee
Honey Based Drinking Coffee Recipes
Costa Rica and Coffee - Two Beans in a Pod Would Not Fit Any Better


Perplexed Pimp Perfect Lemon Drop
Percival's Sister Lifestyle
Peppermint Suzi Peppermint Fireball
Peppermint Patty #2 Pennsylvania Dutch Horse & Buggy Bomb
Recipe of the day - CornicheCorniche Ingredients1 1/2 oz Russian vodka
1 oz clear Strawberry juice
1 tsp caster sugar


Corniche DirectionShake and strain into an old-fashioned glass three-quarters filled with broken ice. Garnish with a sugar dipped strawberry.

Other Corniche categoriesCorniche recipe
DrinksPub articlesCocktail Female Baby Names

The cocktails are fancy drink in which the drink includes a mixture of several liquor and flavors. Gaining a fan based, the name of cocktails passes to our culture as baby names...... [Read]
Why Drink Acai Juice?

I just tried some Acai Juice for the first time and felt like I had about swallowed 10 strongly caffeinated energy drinks in a row. After drinking about 2 ounces of Acai Juice...... [Read]
Caffeine and Green Tea

farhood2.jpg
آموزش قهوه آنلاین در ایران شف

http://video.yahoo.com/watch/2873687?fr=yvmtf

هر نوشیدنی سیاه قهوه نیست
قهوه باید داغ باشه ،به داغی عشق
قهوه باید سیاه باشه، به سیاهی شب
قهوه باید تلخ باشه، به تلخی جدایی


drink.better recipes
coffee drink recipes

ww30.jpg


p1.jpg

جدیدترین قهوه های ایتالیایی و بین المللی

ww1.bmp

آموزش کافی شاپ فوق تخصصی با مدرک معتبر از کانادا

محل کلاسها ایران
ww6.bmp


مربی فرهاد زعفری هشجین

ww2.jpg

قهوه هایی که تاکنون میل نکرده اید

ww7.bmp


2010

ww3.bmp

ما شما را با جدید ترین های جهان آشنا میکنیم

ww4.bmp

کافه صدف بنیانگذار کافی شاپ حرفه ای در ایران و مبتکر هزاران نوشیدنی و دسر در جهان

ww5.bmp

جدید ترینها بزودی در ایران شف

ww8.bmp

کافی شاپهای زنجیره ای صدف

ww9.bmp

cafe sadaf iran


international caffee shop
cafe sadaf

ww11.bmp

ww13.bmp

  • 10 تیر 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 5739
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر