جستجو

آخرین استانداردهاي ميزباني رستوران

آخرین استانداردهاي ميزباني رستوران

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

National-Waiters-and-Waitresses-Day--756296.gif


ميزبان رستوران كسي است كه علاوه بر مهارت كمك ميزباني بتواند از عهده گرفتن سفارش سرو غذا و
نوشابه آماده كردن كمد استيشن حمل وسايل و تجهيزات مورد نيازحل مشكلات سرويس دهي و انجام
گردش كار در سالن پذيرايي رستوران، پاك و عوض كردن روميزي هاظروف،برخورد با مشتري و ايجاد هماهنگي در واحد مربوطه برآيد.

عنوان توانايي


1 توانايي بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس
2 توانايي حمل و بكارگيري تجهيزات مورد نياز
3 توانايي آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن
4 توانايي بكارگيري وسايل و تجهيزات ميزباني
5 توانايي چيدن ميز و آراستن آنها
6 توانايي تشخيص ويژگيهاي سرويسدهي در رستورانها
7 توانايي گرفتن سفارش نوشابهها و سرو آنها
8 توانايي گرفتن سفارش از مهمان و سرو انواع غذا
9 توانايي برچيدن ظروف غذا
10 توانايي ارائه صورتحساب به مشتري
11 توانايي نظارت بر پاك كردن ميز و تعويض ظروف و روميزي
12 توانايي برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران
13 توانايي برخورد مطلوب با مشتريان
14 توانايي ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه
15 توانايي تهيه گزارش كار
16 توانايي همكاري با ساير پرسنل رستوران
17 توانايي بكارگيري زبان خارجي در ميزباني رستوران

توانايي بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس 2

 

1-1 آشنايي با سيني مخصوص غذا، انواع و كاربرد آنها
1-2 آشنايي با لوازم سرويس غذا، انواع كاربرد آنها
1-2-1 ظروف چيني، انواع و كاربرد آنها
1-2-2 ظروف بلوري، انواع و كاربرد آنها
1-2-3 ظروف استيل، انواع و كاربرد آنها
1-2-4 ظروف نسوز، انواع و كاربرد آنها
1-2-5 ظروف نقرهاي، انواع و كاربرد آنها
1-2-6 دستمال سفره، انواع و كاربرد آنها
1-3 شناسايي اصول بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس
4 2 2 توانايي حمل و بكارگيري تجهيزات مورد نياز 2
2-1 آشنايي با تجهيزات مورد نياز
2-1-1 آشنايي با دستورالعملهاي حمل و بكارگيري تجهيزات مورد نياز
2-2 شناسايي اصول حمل بكارگيري تجهيزات مورد نياز
4 2 3 توانايي آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن 2
3-1 آشنايي با كمد استيشن مخصوص و انواع آن
3-2 شناسايي اصول آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن
5 3 4 توانايي بكارگيري وسايل و تجهيزات ميزباني 2
4-1 آشنايي با وسايل و تجهيزات ميزباني
4-2 شناسايي اصول بكارگيري وسايل تجهيزات ميزباني
4-3 شناسايي اصول تميز كردن لوازم و وسايل
4-4 آشنايي با تميز كردن ليوانها

آشنايي با تميز كردن

4-6 آشنايي با تميز كردن كارد و چنگال و قاشق
5 3 5 توانايي چيدن ميز و آراستن آنها 2
5-1 آشنايي با ميز، انواع و كاربردهاي آن
5-2 آشنايي با فرمهاي مختلف چيدن ميزها
5-3 آشنايي با مناسبتهاي مختلف ميزباني
5-4 آسنايي با روش و سيستمهاي سرويسدهي
5-5 شناسايي اصول چيدن ميز و آراستن آنها
8 5 6 توانايي تشخيص ويژگيهاي سرويسدهي در رستورانها 3
6-1 آشنايي با روانشناسي سرويسدهي در رستورانها و آداب مهمانداري
6-2 آشنايي با عوامل انگيزش غذا خوري در رستوران
6-3 آشنايي با گردش كار در رستورانها
6-4 آشنايي با ترتيب غذا در منو و انواع آنها
6-5 آشنايي با مشكلات سرويسدهي در رستورانها
6-6 شناسايي اصول رفع مشكلات سرويسدهي در رستوران
6-7 شناسايي اصول ارائه روش و نظريات اجرايي سرويسدهي در رستورانها
6-8 شناسايي اصول جمع آوري مدارك و اطلاعات مورد نياز در جهت بهبود

كيفيت ميزباني رستوران

4 2 7 توانايي گرفتن سفارش نوشابهها و سرو آنها 2
7-1 آشنايي با نوشابه و انواع آنها
7-2 آشنايي با فرمهاي گرفتن سفارش نوشابه ها
7-3 شناسايي اصول گرفتن سفارش نوشابه ها
7-4 شناسايي اصول سرو نوشابه ها

توانايي گرفتن سفارش از مهمان و سرو انواع غذا


8-1 آشنايي با غذا و انواع آن از نظر نوع و موقع سرو آنها و انو اع صورتهاي

غذا و نوشابه


8-2 آشنايي با كيفيت انواع غذاها
8-3 شناسايي اصول سرو انواع صبحانه
8-4 شناسايي اصول سرو انواع سوپ
8-5 شناسايي اصول سرو انواع سالاد
8-6 شناسايي اصول سرو انواع غذا
8-7 شناسايي اصول سرو انواع دسر
8-8 شناسايي اصول سرو چاي و قهوه
4 2 9 توانايي برچيدن ظروف غذا 2
9-1 آشنايي با دستورالعملهاي برچيدن ظروف غذا
9-2 شناسايي اصول برچيدن غذا
3 2 10 توانايي ارائه صورتحساب به مشتري 1
10-1 آشنايي با قيمت غذا و نوشابه
10-2 آشنايي با فرمهاي صورتحساب
10-3 شناسايي اصول تنظيم صورتحساب مشتري
10-4 شناسايي اصول ارائه صورتحساب به مشتري
3 2 11 توانايي نظارت بر پاك كردن ميز و تعويض ظروف و روميزي 1
11-1 آشنايي با وسايل مورد نياز
11-2 آشنايي با دستورالعملهاي تعويض ظروف و روميزي رستوران
11-3 شناسايي اصول نظارت بر پاك كردن ميز و تعويض ظروف

توانايي برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران


12-1 آشنايي با واحدهاي مختلف رستوران
12-2 شناسايي اصول برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران
6 3 13 توانايي برخورد مطلوب با مشتريان 3
13-1 آشنايي با ويژگيهاي مشتري رستوران در ارتباط با غذاي سفارشي
13-2 آشنايي با عوامل موثر در برخورد با مشتري
13-3 آشنايي با ابزارهاي ايجاد روابط انساني ويژگيهاي مشتري از نظر عادات و
سنن اجتماعي و زبان
13-4 شناسايي اصول برخورد مطلوب با مشتريان
4 2 14 توانايي ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه 2
14-1 آشنايي با عوامل انگيزش شغلي
14-2 شناسايي اصول ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه
2 1 15 توانايي تهيه گزارش كار 1
15-1 آشنايي با فرم گزارش كار
15-2 شناسايي اصول تهيه گزارش كار
4 2 16 توانايي همكاري با ساير پرسنل رستوران 2
16-1 آشنايي با وظايف پرسنل رستوران
16-2 شناسايي اصول مقدماتي برنامهريزي در رستوران
16-3 آشنايي با روشهاي تقسيم كار
16-4 آشنايي با ابزارهاي اجرايي كار در رستوران
16-5 شناسايي اصول همكاري با ساير پرسنل رستوران

توانايي بكارگيري زبان خارجي در ميزباني رستوران

17-1 آشنايي با زبان انگليسي مقدماتي و تخصصي ميزباني رستوران
17-2 شناسايي اصول بكارگيري زبان انگليسي در ميزباني رستوران


فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي

1 ظروف چيني
2 ظروف نسوز
3 ظروف نقرهاي
4 ظروف بلوري
5 دستورالعمل وسايل كمك آموزشي
6 تجهيزات وسايل و تجهيزات ميزباني
7 وسايل كمك آموزشي
8 رستوران با تجهيزات كامل
9 انواع نوشابه
10 فرم سفارش غذا
11 انواع غذا
12 دستورالعملهاي سرو غذا
13 فرم صورتحساب
14 انواع ظروف
15 فرم گزارش كار
16 كتب زبان خارجي
17 لوازم التحرير

 

 

 

 


 

  • 8 آبان 1388
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 656
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر