جستجو

آداب معاشرت و تشریفات در ضیافت های رسمی و دیپلماسی

آداب معاشرت و تشریفات در ضیافت های رسمی و دیپلماسی

فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه هتلداری

لقمه بايد به طرف دهان هدايت شود، نه دهان به طرف لقمه.
هنگام غذا خوردن نبايد روي ميز ناهار خوري خم شد.
در مهماني هاي رسمي سعي مي شود گوشت گوساله ، مرغ ، بو قلمون، ماهي و... بدون استخوان سرو شود؛ در صورتي که غذا استخوان داشت تلاش در جدا کردن گوشت از استخوان صحيح نيست و بايد فقط از گوشت بدون استخوان استفاده شود.
لقمه بايد به اندازه دهان برداشته شود تا مستقيماً وارد دهان شود و نيازي به گاز زدن نباشد.
لقمه اي که در دهان قرار مي گيرد اگرمطابق ميل نبود بايد خورده شود و خارج کردن آن از دهان جايز نيست.
در صورتي که لقمه داغ بود نبايد آن را از دهان خارج کرد؛ در اين حالت مي توان يک جرعه آب نوشيد.
هنگام غذا خوردن بايد دهان بسته باشد. ملچ ملچ کردن و يا با دهان پر صحبت کردن شايسته نيست.
انگشتها را نبايد ليسيد بلکه بايد با دستمال تميز کرد.
حق تقدم سِرو غذا با خانمي است که دورترين مهمان به ميزبان است و بعد ساير مهمانان ، ميزبان آخرين نفري است که سِرو مي شود.
اگر غذا با ديس سِرو شود ابتدا بايد آقا ديس را جلوي خانم سمت راست خود گرفته تا غذا بردارد.
اگر غذايي سِرو شد و دوست نداشتيد به خاطر زحمات ميزبان حتماً کمي برداريد.
از خلال دندان هيچ وقت در حضور ديگران استفاده نمي شود، سعي کنيد از زبانتان براي تميز کردن دندان ها و دهان استفاده کنيد.
در مهماني هاي نيمه رسمي معمولاً سس براي بوقلمون و گوشت بره کنار آن گذاشته مي شود ولي سس ساير غذاها روي آن ريخته مي شود.
براي برداشتن کره با چاقو بايد دقت شود ذرات غذا به آن نچسبيده باشد که کره را کثيف کند.
هنگام خوردن چاي يا قهوه ، قاشق پس از به هم زدن سمت راست نعلبکي قرار مي گيرد و هيچ وقت قاشق روي ميز گذاشته نمي شود.
مربا يا ژله در بشقاب کره و با کره سرو مي شوند و هيچوقت مربا يا ژله به تنهايي روي نان گذاشته نمي شود.
در هيچ يک از مهماني ها بشقاب غذا را با نان تميز نمي کنند ولي در مهماني هاي خصوصي مي توان نان را با چنگال به ته بشقاب کشيد.
در مهماني هاي نيمه رسمي ممکن است به عنوان مزه غذا ، دانه هاي زيتون ، تکه هاي هويج ، تربچه، ساقه هاي خرد شده کرفس و ... سرو شود و آنها را معمولاً با دست مي خورند و از کارد و چنگال و قاشق استفاده نمي کنند. ضمناً هسته دانه زيتون با دست از دهان گرفته مي شود.
در مهماني هاي رسمي و نيمه رسمي هيچ قسمتي از مرغ با دست خورده نمي شود.
هيچوقت آب به مهمانان تعارف نمي شود.
هنگام نشستن سر ميز غذا ، به ميز تکيه نمي دهند و مستقيم مي نشينند. دستها هنگام غذا خوردن روي ميز و در غير اين صورت پايين قرار مي گيرند.
دهان موقع غذا خوردن بايد بسته باشد و با دهان پر صحبت نمي کنند.
با مهماني که غذا در دهان دارد صحبت نمي کنند.
نبايد لقمه بزرگ در دهان گذاشت.
با دهان پر نبايد نوشيدني نوشيد.
غذاهاي دريايي با توجه به انواع مختلف آن مي توان با چنگال و يا با دست خورده شود.
براي سرو چاي يا قهوه ممکن است فنجان خالي را جلوي مهمان گذاشته سپس اقدام به ريختن چاي يا قهوه نمودو يا فنجان پر شده را جلوي مهمانان مي گذارند.
هنگام غذا خوردن بايد از موسيقي ملايم ( معمولاً موسيقي بدون آواز) استفاده کرد.

سوپ :

سوپ يکي از غذاهاي اوليه انسان است.
سوپ در فنجان ، بشقاب و يا سوپخوري سرو مي شود. اگر خيلي رقيق باشد در فنجان سرو مي شود. شما مي توانيد آنرا مانند چاي بدون قاشق يا با قاشق ميل نمايند. سوپ ممکن است قبل از رفتن سر ميز غذا سرو شود.
سوپ هاي معمولي با قاشق خورده مي شوند، به طوري که قاشق از سمت خود شخص به طرف مرکز ظرف سوپ آهسته حرکت کرده و پر مي شود. هنگام خوردن سوپ نبايد تمام قاشق در دهان برده شود بلکه سوپ از پهلوي قاشق وارد دهان مي شود.
هنگام خوردن سوپ و يا به هم زدن آن با قاشق نبايد توليد صدا کرد.
بعد از خوردن سوپ ، قاشق بايد در بشقاب زير سوپ قرار گيرد به طوري که دسته آن سمت راست و گودي قاشق به طرف بالا باشد.
سوپ و غذا رادر صورت داغ بودن فوت نمي کنند.
در صورتي که ظرف سوپ گود و سطح سوپ پايين باشد مي توان با دست چپ ظرف سوپ را کج کرد به طوري که شيب آن دور از شما (به طرف مخالف) باشد و با قاشق ميل نمود.
اگر همراه سوپ بيسکويت سرو شود نبايد آن را خرد کرده و روي سوپ ريخت بلکه بايد جداگانه خورد.

نوشيدني :

قبل از خوردن نوشيدني بايد دهان را با دستمال تميز کرد تا ذرات غذا در لبه ليوان باقي نماند.

نوشيدني را نبايد يک جرعه سر کشيد بلکه بايد به دفعات نوشيد.

خوردن نوشيدني بايد بي صدا باشد.

براي برداشتن ليوان آب خوري و يا هر نوشيدني ديگر بايد از شست و دو انگشت دست راست استفاده کرد و نبايد از تمام انگشتان و کف دست استفاده کرد.


نان :

نان به هر شکل و نوع را بايد با انگشتان دست به قطعات دلخواه تقسيم نمود.

نان را نبايد در دست نگه داشت و روي آن کره ماليد ، بلکه بايد آن را در بشقاب قرار داد. به تمام نان کره ماليده نمي شود ، فقط به آن تکه اي کره مي ماليم که براي خوردن انتخاب کرديم.

براي ماليدن کره روي نان، نان تُست ، بيسکويت ، کيک و بلال بايد از چاقو استفاده کرد، اما براي سبزيجات و ساير غذاها از چنگال استفاده مي شود.

بلال پخته فقط در مهماني هاي غير رسمي سرو ميشو دوهنگام ماليدن کره روي آن با چاقو ، آن قسمتي که مي خواهيد بخوريد کره ماليده ميشود و به تمام بلال کره نمي مالند، زيرا ممکن است کره چکه کند.سالاد :

اگر سالاد به عنوان يک پرس غذا سرو مي شود جلوي هر مهمان گذاشته شده و بعد از اتمام ، ظرف سالاد برده مي شود.

اگر سالاد با غذا سرو مي شود، ظرف سالاد هر کس در سمت چپ جلوي بشقاب گذاشته ميشود.

سالاد هميشه با چنگال خورده ميشود، مگر سالاد کاهو که کاهوي آن خرد نشده باشد، در اين صورت با چنگال و چاقو به قطعات کوچک تقسيم و با چنگال خورده ميشود.


سيب زميني:

در مهماني هاي رسمي و نيمه رسمي سيب زميني در فويل پخته شده و همانطور سرو مي شود. براي خوردن آن شکافي در بالاي سيب زميني داده با کره يا سس به طوري که سيب زميني در دست چپ و چنگال در دست راست مي باشد ميل مي شود.

در صورتي که سيب زميني بدون فويل باشد، با پوست سروميشود، در اين صورت آن را با چاقو به قطعات کوچک تقسيم کرده و معمولاً با پوست مي خورند.

سيب زميني را هيچوقت براي خوردن له نمي کنند.

سيب زميني سرخ شده را با چنگال به قطعات کوچک تقسيم کرده و خورده، نبايد آن را گاز زد.


دسر :
1- ميوه:

اروپايي ها ميوه را پوست کنده و در قطعات کوچک با کارد و چنگال مي خورند.

آمريکايي ها بعضي از ميوه ها را پوست نمي کنند، بلکه چهار قسمت کرده و با دست يا کارد و چنگال مي خورند. در مهماني هاي رسمي فقط از چنگال استفاده مي کنند.

ميوه هايي را که هسته کوچک دارند نبايد براي خوردن نصف کرد، در صورت لزوم هسته آن ها را با انگشت و يا چنگال از دهان گرفته مي شود.

پرتقال و گريپ فروت به صورت نيمه سرو مي شوند و با قاشق خورده مي شوند و هرگز آن ها را نمي فشارند.

ميوه هاي خشک با دست خورده ميشوند و در صورت لزوم با کارد و چنگال به قطعات کوچک تقسيم مي شوند.

2- کيک و بستني و...

بستني به تنهايي با قاشق خورده ميشود.

بستني به همراه کيک را با چنگال مي خورند.

پايان مهماني :

در خاتمه غذا وقتي ميزبان از جاي خود بلند شد ، آقايان بلند مي شوند و به خانمهاي سمت راست خود کمک مي کنند و صندلي ها را عقب کشيده تا بلند شوند.

ترک مهماني بايد به موقع و ضمن تشکر از ميزبان صورت گيرد و خداحافظي بايد مختصر باشد و در چنين موقعيتي خانم در جلو حرکت مي کند.

ميزبانها معمولاً مهمان را تا در خروجي سالن بدرقه مي کنند.

در پايان مهماني در صورتي که براي شخص به خصوصي مهماني برگزار شده بايد منتظر بود تا شخص مورد نظر مهماني را ترک کند و سپس ساير مهمانها خداحافظي کنند.

اشخاصي که به مهماني دعوت مي شوند و به هر دليلي نمي توانند متقابلاً ميزبان ها را دعوت کنند ( مانند مجردين و...) مي توان آنها را در رستوران ، سينما ، و يا کنسرت دعوت کرد و يا يک يادداشت تشکر، گل و يا يک هديه براي آنها فرستاد.

خداحافظي هنگام شب بايد مختصر بوده و قبل از خارج شدن از منزل بايد انجام شود.

در پايان مهماني ضمن تشکر از آقا و خانم ميزبان بايد بعد از دو يا سه روز ديگر تلفني و يا با فرستادن گل و يا با فرستادن کارت تشکر ، مجدداً از ميزبان تشکر کرد.هنگامي كه كسي چند بسته يا پاكت در دست دارد و دست‌هايش آزاد نيست، نبايد دست خود را به سوي او دراز كنيم تا مجبور شود براي دست دادن بسته‌ها را زمين بگذارد يا همه را در يك دست يا زير بغل نگه دارد.
هنگام دست دادن نبايد دست طرف مقابل را فشرد، به‌خصوص اگر انگشتري در دست داشته باشد يا زمان دست دادن را طولاني كرد.
هنگام جدا شدن از يك جمع، دست دادن با همه لزومي ندارد و فقط مي‌توان با يك معذرت‌خواهي خداحافظي كرد.

هزاران راز نهفته در دستان رییس جمهورها


آداب دیپلماسی و تشریفات
چه كسي اول دست دراز مي‌كند؟
بزرگ‌تر به كوچك‌تر
مافوق به زير دست (در نيروهاي مسلح)
رئيس به مرئوس (در نظام اداري)

هنگامي كه كسي چند بسته يا پاكت در دست دارد و دست‌هايش آزاد نيست، نبايد دست خود را به سوي او دراز كنيم تا مجبور شود براي دست دادن بسته‌ها را زمين بگذارد يا همه را در يك دست يا زير بغل نگه دارد.
هنگام دست دادن نبايد دست طرف مقابل را فشرد، به‌خصوص اگر انگشتري در دست داشته باشد يا زمان دست دادن را طولاني كرد.
هنگام جدا شدن از يك جمع، دست دادن با همه لزومي ندارد و فقط مي‌توان با يك معذرت‌خواهي خداحافظي كرد.
آقايان بايد بدون دستكش دست بدهند، درصورتي كه طرف مقابل دست دراز كرده و زماني براي در آوردن دستكش نيست، دست دادن با دستكش ضمن عذر خواهي مانعي ندارد و اين جمله گفته مي‌شود: «ببخشيد كه با دستكش دست مي‌دهم.»
هنگام دست دادن با كسي نبايد فاصله آنقدر زياد باشد كه مجبور شويد دست خود را خيلي دراز كنيد.
هنگام دست دادن بايد به‌صورت شخص نگاه كرد و با لبخند يا كمي خم كردن سر اظهار خوشحالي كرد.
هنگامي كه مهمانان در حال غذا خوردن هستند و مهمان تازه‌اي وارد مي‌شود فقط ميزبان با او دست مي‌دهد و سايرين با لبخند و تكان دادن سر اظهار آشنايي مي‌كنند.

كي به كي سلام مي‌كند؟

نوبت پيشي‌گرفتن در سلام‌كردن به‌ترتيب زير است:
كوچك‌تر به بزرگ‌تر
زير دست به مافوق
مهمان به ميزبان
تازه وارد به حاضران
درصورتي كه آقايان كلاه داشته باشند، هنگام احوال‌پرسي و سلام بايد كلاه خود را بردارند و تا قبل از خداحافظي آن را بر سر نگذارند.
در سلام كردن معمولا اسم طرف مقابل گفته مي‌شود. به‌عنوان مثال: صبح به خير آقاي محمدي- يا سلام خانم حسيني.
سلام كردن درحالي‌كه سيگار به لب باشد، شايسته نيست.


كي به كي معرفي مي‌شود؟

كوچك‌تر به بزرگ‌تر

ابتدا نام بزرگ‌تر آورده مي‌شود، سپس نام كوچك‌تر. مثال:
آقاي حسيني (بزرگ‌تر)، اجازه مي‌فرماييد آقاي محمدي(كوچك‌تر) را به شما معرفي كنم؟
معرفي آقا به خانم
ابتدا نام خانم برده مي‌شود، بعد نام آقاي مورد نظر. مثال: خانم حسيني اجازه مي‌فرماييد آقاي جمشيدي را به شما معرفي كنم؟
استثنا: در حضور اشخاص مهم (رئيس‌جمهور، شخصيت‌هاي مذهبي و. . . خانم به آقا معرفي مي‌شود.)
خانم‌ها را براي معرفي نزد آقايان نمي‌برند بلكه درصورت نياز به معرفي، آقايان نزد خانم‌ها مي‌روند.
خانمي كه نشسته است براي معرفي از جاي خود بلند نمي‌شود، مگر اينكه با خانمي مسن‌تر از خود يا شخصيتي بلند مرتبه روبه‌رو ‌شود كه در اين حالت براي سلام و عليك و معرفي از جاي خود بلند مي‌شود.
هنگام معرفي يك دوشيزه به بانو، دوشيزه بايد از جاي خود بلند شود.
حتي‌المقدور ميزبان مهمان‌ها را به يكديگر معرفي مي‌كند، در غيراين صورت مهمان‌هايي كه نخستين بار با يكديگر برخورد مي‌كنند، خود را و در صورتي كه همراهاني داشته باشند، آن‌ها را نيز به طرف مقابل معرفي مي‌كنند.
براي معرفي 2 نفر درصورتي كه از نظر مقام، شغل، سن يا درجه (درصورت نظامي بودن) هم‌تراز باشند معرفي هر كدام به يكديگر فرقي نمي‌كند. مثال: آقاي محمدي، اين آقاي حسيني است.
براي معرفي يك نفر به يك گروه، ابتدا نام تازه وارد گفته مي‌شود و سپس نام يكايك گروه، نشسته يا ايستاده معرفي مي‌شوند.
هنگام معرفي بهتر است جمله« از ملاقات شما خوشحالم» گفته شود.
در معرفي بايد اسامي را واضح و آهسته بيان كرد.
درصورتي كه هنگام معرفي نام كسي را فراموش كرديد يا مطمئن نيستيد، نبايد اشتباه تلفظ كنيد، بلكه بايد خيلي ساده از او معذرت خواسته و مجددا نام او را پرسيده و به شخص ثالث معرفي كنيد.
در مهماني‌ها هنگام معرفي، آقايان در هر سني بايد جلوي پاي خانم‌ها بلند شوند و تا نشستن خانم‌ها ايستاده باقي بمانند.
اگر اختلاف سن زياد باشد، تنها به معرفي كوچك‌تر اكتفا كرده و معرفي بزرگ‌تر در جمله مستتر است. مادربزرگ، دوستم فريد را معرفي مي‌كنم.
خانم مجرد به خانم متاهل معرفي مي‌شود.
هنگامي كه بچه‌ها به بزرگ‌تر‌ها معرفي مي‌شوند، احوالپرسي وظيفه بزرگ‌ترهاست.
موقعي كه خانمي مي‌خواهد همسر خود را به خانمي معرفي كند عنوان آقا را به كار نمي‌برد ولي اگر بخواهد به شخص ناشناس معرفي كند مي‌گويد همسرم.
موقع معرفي به كسي نبايد زياد خم شويد بلكه سر را پايين گرفته و يك لبخند و تكان دادن سر كافي است.
اگر هنگام معرفي نام يا شغل شما اشتباها گفته شده، آن را مودبانه تذكر دهيد و نام يا شغل خود را بگوييد.
براي معرفي در مهماني‌ها، ميزبان نبايد بيش از حد از يك مهمان تعريف كند.
در مهماني‌هاي رسمي خدمتكاران به مهمانان معرفي نمي‌شوند ولي در مهماني‌هاي دوستانه مي‌توانيد آن‌ها را معرفي كنيد.
به كار بردن اسم كوچك اشخاص مستلزم رابطه خيلي نزديك و صميمانه با آن‌هاست.
چه موقع آقايان جلوتر از خانم‌ها حركت مي‌كنند؟

هنگام عبور از درهاي گردون به‌منظور چرخاندن در
عبور از درهاي فنردار به‌منظور نگهداري در
براي باز كردن در‌هاي گردون يا فنردار، اگر خانم جلو بود، آقا بايد جلو رفته، عبارت اجازه بفرماييد را گفته، در را باز كند و آن را نگه ‌دارد تا خانم داخل شود.
هنگام ورود به رستوران
عبور از ميان جمعيت
هنگام حركت در صفوف ( صف اتوبوس، بانك و... )
هنگام بالا رفتن از پله‌ها
هنگام پايين آمدن از پله‌ها
صفوف نشسته (در سينما، تئاتر، سخنراني‌ها و...) به‌منظور باز كردن راه عبور براي خانم‌ها

در رستوران هم بايد اصول خاصي را رعايت كنيد به‌ويژه اگر به‌صورت رسمي به رستوران دعوت شده‌ايد

بعد از ورود به رستوران، گارسون براي هدايت شما به ميز غذا در جلو حركت كرده و سپس خانم و بعد آقا حركت مي‌كند، آقا بايد در نشستن خانم در جابه‌جايي صندلي كمك ‌كند (گاهي اين عمل توسط گارسون انجام مي‌شود.)

درصورت كوچك بودن ميز، خانم و آقا روبه‌روي هم مي‌نشينند، درصورتي‌كه ميز بزرگ باشد، پهلوي يكديگر مي‌نشينند.
در رستوران خانم كيف و دستكش يا بسته‌اي كه همراه دارد روي ميز نمي‌گذارد، بلكه بايد از صندلي اضافي موجود استفاده كند.
براي سفارش غذا در رستوران بايد از عبارت آقاي گارسون يا خانم گارسون استفاده كرد و نبايد كلمات پسر/دختر را به كار برد.
گارسون هنگام آوردن غذا ابتدا براي خانم سرو مي‌كند.
درصورتي كه به‌نظر شما قاشق، چنگال و كارد تميز نبود، نبايد با دستمال روي ميز آن‌ها را تميز كرد، بلكه بايد از گارسون بخواهيد كه آن‌ها را تعويض كند.
در رستوران مي‌توان مرغ را با دست خورد.
در رستوران يا در مهماني‌هاي غيررسمي كه بعضي از غذا‌ها با دست خورده مي‌شوند در خاتمه غذا يك كاسه كوچك آب گرم با يك برش ليمو ترش داخل آن با دستمال اضافي آورده مي‌شود تا هر كس انگشتان خود را بشويد. ضمنا بايد توجه داشت كه هر 2 دست با هم شسته نمي‌شود، فقط انگشتان را در داخل كاسه كوچك شست‌وشو مي‌دهند.
در رستوران اگر قاشق، چنگال و كارد روي زمين افتاد نبايد آن را برداشت، اين كار توسط پيشخدمت انجام مي‌شود.
اگر در رستوران مهمان بوديد، سعي نكنيد ارزان‌ترين يا گران‌ترين غذا را سفارش دهيد، بلكه حالت تعادل را حفظ كنيد، مگر اينكه ميزبان خود غذاهاي ديگري سفارش دهد.
وقتي آقا و خانمي در رستوران نشستند و اگر آقايي آشنا سر ميز آمد، آقا از جاي خود بلند شده و تعارف مي‌كند، ولي برخاستن خانم ضرورتي ندارد.
در رستوران هنگام برخورد با يك دوست، يك سلام كوتاه با تكان دادن دست كافي است.
در موقع سفارش غذا، خانم نظرش را به آقا گفته، آقا دستور غذا را مي‌دهد. درصورتي كه تعداد نفرات زياد باشد، پيشخدمت مي‌تواند دستور غذا را از هر نفر از جمله خانم‌ها بگيرد.


  • 25 آبان 1395
  • نویسنده: iranchef
  • تعداد نمایش ها: 2639
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر