جستجو

بخشی از استانداردها و مشخصات عمومي شغل مديريت هتل

بخشی از  استانداردها و مشخصات عمومي شغل مديريت هتل

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

2008_i_served_the_king_of_england_004.jpg

 

Click to get cool Animations for your MySpace profile

 

ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : ليسانس
حداقل توانايي جسمي: سلامت كامل جسمي و رواني


عنوان توانايي1

1-توانايي تشخيص جايگاه مدير هتل در ساختار سازماني هتل
2 توانايي برنامه ريزي سازماني در هتل
3 توانايي سازماندهي مديريت هتلداري
4 توانايي مديريت و رهبري بخش هاي مختلف خانه داري هتل
5 توانايي تشخيص ويژگي هاي دكوراسيون داخلي هتل
6 توانايي هدايت و رهبري بخش غذا و نوشيدني در هتل
7 توانايي هدايت و رهبري بخش هاي مالي و اداري هتل
8 توانايي ايجاد هماهنگي در بخش هاي مختلف هتل
9 توانايي تامين نيروي انساني مورد نياز در هتل
10 توانايي برقراري ارتباط با افراد و شناسايي سيستم ها و نهادهاي ذيربط
11 توانايي بازاريابي در هتلداري
12 توانايي انجام مهارت هاي ويژه هتلداري
13 توانايي نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي
14 توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار
15 توانايي بكارگيري علم روانشناسي و جامعه شناسي در مديريت هتلداري
16 توانايي تصميم گيري و انجام مشاوره در امور هتلداري
17 توانايي بكارگيري زبان بين المللي در انجام امور مربوط به مديريت امور هتلداري
18 توانايي بكارگيري كامپيوتر در مديريت هتلداري

 

اهداف و ريز برنامه درسي مديريت هتل


توانايي تشخيص جايگاه مدير هتل در ساختار سازماني هتل 5
1-1 آشنايي با ساختار سازماني هتل، انواع و تاريخچه آن
1-2 آشنايي با مديريت و تاريخچه آن
1-3 آشنايي با تئوري سيستم و عناصر تشكيل دهنده آن
1-4 شناسايي اصول تشخيص جايگاه مدير در ساختار سازمان
1-5 آشنايي با هتل و انواع و تاريخچه آنها
- هتل از نظر مكان
- هتل از نظر تعداد اتاق
- هتل از نظر سرويس دهي
- هتل از نظر ميهمان
- هتل از نظر مدت اقامت
- هتل از نظر امكانات موجود
1-6 شناسايي اصول تشخيص جايگاه مدير هتل در ساختار سازماني هتل
20 15 2 توانايي برنامه ريزي سازماني در هتل 5
2-1 آشنايي با بخش هاي مختلف هتلها و مسئوليت آنها
2-2 آشنايي با بخش مخابرات و تلفنخانه
2-3 آشنايي با بخش رزرواسيون
2-4 آشنايي با رزرو رك و اسليپ هاي رزرو
2-5 آشنايي با فرم ذخيره اتاق، ابطال اتاق، شارژ رزرواسيون و پيش بيني
اشغال اتاق در ماه
2-6 آشنايي با انواع رزرو
Dutym. 2-7 آشنايي با مديريت داخلي
Nightm. 2-8 آشنايي با مديريت شب


(Public Relation) 2-9 آشنايي با بازاريابي و بخش فروش
2-10 آشنايي با واحد نگهباني و خدمات پست، تورهاي داخلي و عمومي
(Bell Captain) 2-11 آشنايي با بل كاپيتان
(Bell Boy) 2-12 آشنايي با بل بوي
(Door Man) 2-13 آشنايي با درمن
(Page Boy) 2-14 آشنايي با پيچ بوي
(Park Man) 2-15 آشنايي با پارك من
(Elevator) 2-16 آشنايي با آسانسورچي
(Transportation) 2-17 آشنايي با بخش حمل و نقل
(Front desk) 2-18 آشنايي با فرانت ديسك
(Information) 2-19 آشنايي با بخش اطلاعات
(Cashier) 2-20 آشنايي با صندوق و فرمهاي مربوطه
2-21 آشنايي با بخش پذيرش و فرم هاي آن
2-22 آشنايي با انواع اتاق و فرم هاي تغيير آن ها
2-23 آشنايي با فرم تغيير نرخ اتاق
2-24 آشنايي با فرم اختلاف گزارش خانه داري با پذيرش
2-25 آشنايي با كارت ورود
2-26 آشنايي با فرم صورتحساب
2-27 آشنايي با فرم گزارش ورود و خروج ميهمان
2-28 آشنايي با فرم هاي پيغام، تخفيف، شكايات، در حال تغيير و گزارش
فروش اتاق ها
2-29 آشنايي با پذيرشگر 2 و 1 و شب كار
2-30 آشنايي با روم رك و كاربرد آن
2-31 آشنايي با اسليپ هاي پذيرش


آشنايي با فرمول هاي محاسبه درصد اشغال اتاق ها
2-33 آشنايي با فرمولهاي محاسبه ميانگين اجاره اتاق ها
2-34 آشنايي با فرمولهاي محاسبه درآمد هتل، تعداد مسافر و اتاقهاي فروخته
شده تا به امروز
2-35 آشنايي با وضعيت هاي منفي و مثبت در هتل
2-36 آشنايي با نمودارهاي هتل و جداول آماري مربوطه
2-37 آشنايي با مفهوم برنامه و برنامه ريزي در هتل
2-38 آشنايي با اهداف برنامه ريزي در هتلها
2-39 آشنايي با سياست و رويه هاي سازماني در هتلداري
2-40 آشنايي با برنامه هاي تاكتيكي و استراتژيكي در سازمان هتلداري
2-41 شناسايي اصول ابزارهاي موثر در برنامه ريزي هتلداري
2-42 شناسايي اصول بررسي و تجزيه كمي و آماري مسايل هتل با استفاده از
فرمولهاي مربوطه
2-43 شناسايي اصول مستند سازي عناصر هتل ها
2-44 شناسايي اصول برنامه ريزي سازماني در هتل
10 5 3 توانايي سازماندهي مديريت هتلداري 5
3-1 آشنايي با سازمان و اهداف آن در هتلداري
3-2 آشنايي با ابزار و عوامل سازماندهي در مديريت هتلداري
3-3 آشنايي با عناصر تشكيل دهنده ساختار هتل و مسئوليت هاي آنها
3-4 شناسايي اصول سازماندهي مديريت هتلداري
20 5 4 توانايي مديريت و رهبري بخش هاي مختلف خانه داري هتل 15
4-1 آشنايي با عناصر، شيوه و الگوهاي رهبري در هتلداري
4-2 آشنايي با بخش هاي خانه داري در هتلها و مسئوليت آنها
- مدير خانه داري هتل

ميز كنترل خانه داري
- انبارداري خانه داري
- اتاق، اثاثيه و مبلمان خانه داري
- اتاق هاي گل، ملحفه و يونيفرم خانه داري
4-3 آشنايي با بخش خياط خانه خانه داري
4-4 آشنايي با وظايف سوپر وايزر خانه داري
4-5 آشنايي با شيوه كار ميدها و هاس من
4-6 آشنايي با لاندري و صورتحسابهاي نقدي و اعتباري در آن
4-7 آشنايي با متصدي البسه
4-8 آشنايي با مسئوليت سفارشي گيرنده لباس
4-9 شناسايي اصول رهبري بخش خانه داري هتل
4-10 آشنايي با كنترل موجودي و تعيين سقف موجودي در خانه داري
4-11 شناسايي اصول نظارت بر نظافت اتاقها
4-12 آشنايي با تراك ميد و وسايل مورد نياز آن
4-13 آشنايي با روش هاي آماده سازي و نظافت و اولويت آنها
4-14 آشنايي با فرمهاي بخش خانه داري
4-15 آشنايي با استانداردهاي اتاق، تخت، حوله و ملحفه
4-16 آشنايي با قوانين خانه داري در هتل ها
4-17 آشنايي با شيوه ارتباطات در خانه داري
4-18 آشنايي با نيروي انساني مورد نياز خانه داري
4-19 شناسايي اصول تامين نياز نيروي انساني در خانه داري در فصول مختلف
20 15 5 توانايي تشخيص ويژگي هاي دكوراسيون داخلي هتل 5
5-1 آشنايي با كمپوزيسيون، پروبرسيون، نونكسيون و سيركولاسيون در
طراحي و معماري هتلها

آشنايي با رنگ هاي طراحي و دكوراسيون هتلها
5-3 آشنايي با روانشناسي رنگ ها و اثرات آنها بر انسان
5-4 آشنايي با شيوه هاي نورپردازي و روشنايي در هتل ها
5-5 آشنايي با نور استاندارد بخش هاي هتل ها
5-6 شناسايي اصول تشخيص ويژگيهاي دكوراسيون داخلي هتل ها
35 20 6 توانايي هدايت و رهبري بخش غذا و نوشابه در هتل ها 15
6-1 آشنايي با مدير بخش غذا و نوشابه در هتل و مسئوليت هاي آن
6-2 آشنايي با مدير تشريفات هتل و مسئوليت هاي آن
6-3 آشنايي با بخش آشپزخانه و نيروي انساني آن
6-4 آشنايي با بخش قنادي و نيروي انساني آن
6-5 آشنايي با بخش قصابي و نيروي انساني آن
6-6 آشنايي با سردخانه هاي هتل ها
6-7 آشنايي با بخش هاي آماده سازي غذا و مسئوليت آنها
6-8 آشنايي با بخش سبزيجات و تهيه سالاد و شرايط نگهداري آنها
6-9 آشنايي با انبارهاي غذا و نوشابه و عوامل فاسدكننده مواد غذايي
6-10 آشنايي با گوشت، انواع و شرايط نگهداري آنها
6-11 آشنايي با شرايط استاندارد انبارهاي غذا و نوشابه
6-12 آشنايي با مدير رستوران و مسئوليت هاي آنها
6-13 آشنايي با تريا، روم سرويس، گريل روم، رستوران و كافي شاپ و
مسئوليت آنها
6-14 آشنايي با سرميزبان پذيرش و مسئوليت آنها
6-15 آشنايي با ميزبان پذيرش و مسئوليت آنها
6-16 آشنايي با برش زن و وظايف آن
6-17 آشنايي با ميزبان طبقه و سرميزبان لانچ و مسئوليت هاي آنها

آشنايي با ترولي اردو و تجهيزات سرويس
6-19 آشنايي با برنامه هاي كاري و نيروي انساني اغذيه و نوش ابه و روش هاي
تقسيم كار آنها
6-20 آشنايي با استيشن، سايدبورد و ميز بوفه رستوران
6-21 آشنايي با مسئوليت هاي رستوران در هتلداري
6-22 آشنايي با تداركات رستوران
در رستوران و ميانگين آن (Caver) 6-23 آشنايي با كاور
6-24 آشنايي با ترن اور رستوران و شيوه بهره داري آن
6-25 آشنايي با انواع ميز سرويس در رستوران
6-26 آشنايي با روش هاي سرويس دهي رستوران و استانداردهاي آن
6-27 آشنايي با منوهاي رستوران
آشنايي با امكانات سرويس دهي رستوران
6-28 آشنايي با توانمندي نيروي انساني و امكانات سرويس دهي بخش غذا و
نوشابه
6-29 شناسايي اصول هدايت و رهبري بخش غذا و نوشابه هتل ها
35 20 7 توانايي هدايت و رهبري بخش هاي مالي و اداري هتل ها
7-1 آشنايي با اصول مقدماتي اهداف بنگاههاي اقتصادي
7-2 آشنايي با مفهوم بودجه و بودجه بندي در هتلها
7-3 آشنايي با اصول مقدماتي حسابداري عمومي
7-4 آشنايي با حسابداري قيمت تمام شده
7-5 آشنايي با تجزيه و تحليل سيستم صورتهاي مالي
7-6 آشنايي با سيستم قيمت گذاري كالاها
7-7 آشنايي با بخش هاي مالي و اداري هتلها
7-8 آشنايي با كاست كنترل هتلها و مسئوليت آنها

آشنايي با نرخ گذاري اغذيه و نوشابه و روش هاي آن
7-10 آشنايي با درصد هزينه هاي غذا و نوشابه
7-11 آشنايي با درصد سود ناخالص
7-12 آشنايي با نقطه سر به سر در هتل
7-13 آشنايي با فرمولهاي محاسباتي مسايل مالي در هتلها
7-14 آشنايي با گزارشات نهايي بخش هاي مالي و اداري هتلها و روش هاي
آن
7-15 آشنايي با امور اداري هتلها و مقررات جاري در آن (داخلي و خارجي)
7-16 شناسايي اصول نظارت و رهبري بخش اداري هتل ها
7-17 آشنايي با كميته بودجه بندي هتلها و مسئوليت هاي آن
7-18 شناسايي اصول نظارت بر بودجه بندي هتل ها
7-19 شناسايي اصول رهبري و نظارت بر بخش هاي مالي هتل ها
7-20 شناسايي اصول نظارت بر تجزيه و تحليل مسايل مالي و اداري هتل ها
35 20 8 توانايي ايجاد هماهنگي در بخش هاي هتل ها 15
8-1 آشنايي با سازمان، اهداف و انواع آن در هتل ها
8-2 آشنايي با ابزار و عوامل ايجاد هماهنگي واحد هاي هتل ها
8-3 شناسايي ساختارهاي عمومي هتل ها و روش هاي ارتباطي آنها
- فرانت آفيس
- خانه داري
- لاندري
- اغذيه و نوشابه
- فني و مهندسي
- مالي و اداري
8-4 آشنايي با ابزارهاي ارتباطي بخش هاي هتلها و مقررات مربوطه

شناسايي اختيارات مدير و اصول تفويض آنها
8-6 آشنايي با روانشناسي انساني در هتلداري
8-7 آشنايي با شيوه هاي ايجاد انگيزش در نيروي انساني
8-8 آشنايي با كنترل و نظارت سيستم هاي هتلداري و فرايندهاي آن
8-9 آشنايي با شاخص روش هاي كنترل و نظارت در مديريت
8-10 آشنايي با رقابت هاي مثبت و منفي بخش هاي هتلها
8-11 شناسايي اصول رفع معضل و مشكلات شغل نيروي انساني هتل
8-12 شناسايي اصول ايجاد هماهنگي در بخش هاي هتلها
15 10 9 توانايي تامين نيروي انساني مورد نياز 5
9-1 آشنايي با ماهيت و اهداف تامين نيروي انساني
9-2 آشنايي با ويژگيهاي نيروي انساني مورد نياز
9-3 آشنايي با تجزيه و تحليل شغل
9-4 آشنايي با اهداف طبقه بندي شغل
9-5 آشنايي با برنامه و استانداردهاي آموزشي
9-6 آشنايي با اصول و معيارهاي سنجش شايستگي نيروي انساني
9-7 آشنايي با اصول ارزيابي مشاغل و حرف
- كيفيت كار
- پيشرفت هاي ممكنه
- حقوق و دستمزد
9-8 آشنايي با برنامه ريزي نيروي انساني، مفاهيم، ضرورت و مراحل آن
9-9 آشنايي با روابط انساني و كار و روش هاي بهينه سازي آنها
9-10 شناسايي اصول تامين و بهينه سازي نيروي انساني

توانايي برقراري ارتباط با افراد و شناسايي سيستم ها ي
ذيربط
24 19 5
10-1 آشنايي با مفهوم ارتباطات و انواع آن
- ارتباط رسمي و غير رسمي
- ارتباط عمودي و افقي
10-2 آشنايي با ابزار ارتباطات و كاربرد آنها
10-3 آشنايي با عوامل و سدهاي ارتباطي
10-4 آشنايي با مشتريان (دايمي و موقتي)
10-5 آشنايي با سازمانها و نهادهاي ذيربط
10-6 آشنايي با رقباي صنفي و جايگاه آنها
10-7 آشنايي با اتحاديه هتلداري
10-8 آشنايي با انجمن و شوراهاي محلي
10-9 آشنايي با مدارس و موسسه هاي هتلداري و جهانگردي
10- آشنايي با موسسه هاي مالي و حقوقي 10
10- آشنايي با رسانه هاي گروهي 11
10-12 آشنايي با روانشناسي ارتباطات
10- شناسايي اصول برقراري ارتباط با افراد و سيستم هاي ذيربط 13
25 20 11 توانايي بازاريابي هتلداري 5
11-1 شناسايي نياز مشتري ها
- سياحتي و تفريحي و زيارتي
- تجاري
11-2 شناسايي بازار و انواع آن در صنعت هتلداري در داخل و خارج
11-3 شناسايي روش هاي جلب مشتري و فروش خدمات
11-4 شناسايي جايگاه تبليغات در جلب مشتري

شناسايي اصول هماهنگ سازي طرح خدمات هتل با سيستم مشابه
11-6 آشنايي با ابزارهاي بازاريابي و نحوه بكارگيري آن
11-7 شناسايي مسايل بازاريابي خدمات و كالا
11-8 شناسايي اصول بازاريابي در هتلداري
11-9 شناسايي تصميم گيري سريع در بازار (واكنش سريع)
11- شناسايي حفظ بازار 10
11- شناسايي گسترش بازار 11
30 25 12 توانايي انجام مهارت هاي ويژه هتلداري 5
12-1 آشنايي با شرايط اجتماعي و فرهنگي مشتري ها و روحيات ملل
12-2 شناسايي برنامه هاي مرتبط با هتلداري (خدماتي، تفريحي و ورزشي)
12-3 آشنايي با شرايط بين المللي مسافرها (فرهنگي، سياحتي، اجتماعي و
اقتصادي)
12-4 آشنايي با سيستم هاي هتلداري جهاني
12-5 آشنايي با پديده هاي جديد هتلداري و اثرات متقابل آنها با يكديگر
12-6 شناسايي طبقه بندي و درجه بندي هتل ها از ابعاد مختلف
12-7 شناسايي مقررات و آيين نامه هاي داخلي و خارجي هتلداري
12-8 آشنايي با عوامل موثر در تغيير تعرفه هاي هتلداري
12-9 شناسايي اصول انجام مهارت هاي ويژه هتلداري
18 13 13 توانايي نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي 5
13-1 شناسايي قوانين كار و استخدامي كشوري
13-2 شناسايي مقررات و قوانين انتظامي و حقوقي هتلداري
13-3 شناسايي مقررات و قوانين كار و امور اجتماعي ملي و بين المللي
13-4 شناسايي اصول نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي هتلداري

توانايي تهيه گزارش و ترسيم نمودار 5
14-1 آشنايي با مدارك و اسناد مورد نياز تهيه گزارش و ترسيم نمودار
14-2 آشنايي با وسايل و ابزارهاي مورد نياز تهيه گزارش و ترسيم نمودار
14-3 شناسايي اصول تهيه گزارش از روند كلي هتلداري
14-4 شناسايي اصول ترسيم نمودار از روند كلي هتلداري
15 توانايي بكارگيري علم روانشناسي و جامعه شناسي در
مديريت هتلداري
60 45 15
15-1 آشنايي با روانشناسي در مديريت
15-2 آشنايي با علم جامعه شناسي در مديريت
15-3 شناسايي اصول بكارگيري روانشناسي و جامعه شناسي در مديريت
هتلداري
60 40 16 توانايي تصميم گيري و انجام مشاوره در امور هتلداري 20
16-1 شناسايي اهميت و محدوديت هاي تصميم گيري
16-2 شناسايي تصميم گيري هاي برنامه اي و بدون برنامه
16-3 شناسايي قواعد و روش هاي تصميم گيري
16-4 شناسايي نمودار فرآيند تصميم و ارزيابي از اهميت يك تصميم
16-5 شناسايي اصول تصميم گيري و انجام مشاوره در امور هتلداري
17 توانايي بكارگيري زبان بين المللي در انجام امور مربوط به
مديريت امور هتلداري
220 150 70
17-1 آشنايي با متون خارجي هتلداري و كاربرد آنها
17-2 آشنايي با بروشور و كاتالوگ هاي زبان خارجي هتلداري
17-3 شناسايي اصول بكارگيري زبان فني و تخصصي خارجي هتلداري

توانايي بكارگيري كامپيوتر در مديريت هتلداري 25
18-1 آشنايي با كامپيوتر، انواع و كاربرد آنها
18-2 آشنايي با نرم افزارهاي مورد نياز مديريت هتلداري
18-3 شناسايي اصول راه اندازي و بكارگيري اجزاي كامپيوتر
18-4 شناسايي اصول بكارگيري نرم افزارهاي مديريت هتلداري دركامپيوتر

 


فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي


1 وسايل كمك آموزشي
2 فرايند كار
3 محيط كار
4 مقررات و قوانين هتلداري
5 اسناد و مدارك
6 وسايل و ابزارهاي مورد نياز
7 تهيه گزارش و ترسيم نمودار
8 كامپيوتر
9 نرم افزار

  • 5 مهر 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 9049
  • نظرات: 0
رتبه بندی این مطلب:
5.0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر