جستجو

غذا خوردن از روي احساس The feeling of eating

IMG_6599.jpg

در زندگي شما غذا تا چه ميزان اهميت دارد و در واقع غذاخوردن چه معنايي را براي شما تداعي مي ‌كند؟ احساس آرامش يا گناه يا خودداري از لذت بردن.

آيا براي اين كه يك تكه شكلات بخوريد با خودتان سر و كله مي ‌زنيد، يا اين كه دايما در فكر و خيال چيزهايي هستيد كه خورده‌ ايد، ولي بعد خود را قانع مي ‌كنيد و به خودتان دلخوشي مي ‌دهيد.

تخمين‌زده شده است كه نيمي از ما، مواد غذايي را به دليل عوامل احساسي و عصبي مي خوريم كه با توجه به محيط ‌پيرامون ‌مان، اين ميزان مي ‌تواند كمتر يا بيشتر باشد.

In your life and how much food is important and in fact eating mean for you to associate? Relax or avoid guilt or pleasure.

For this you eat chocolate with a piece of your head are Znyd debate, or the impression of constantly think and things that are eaten, but after their convincing yourself and you can be gamesome.

Tkhmynzdh is half of our food due to emotional factors are nervous that the Khvrym our environment, this rate can be less or more.

Read more

اين بدان معنا است كه تاثير غذا در زندگي خيلي بيشتر از آن است كه فقط بتواند حس گرسنگي را برطرف كند، يعني در واقع، غذا دستاويزي است براي رسيدن به آسايش يا راهي براي گريز از مشكلات زندگي، بنابراين به جاي آن كه فقط هنگام گرسنگي غذا بخوريم، از غذا به عنوان واكنشي در برابر احساسات مان استفاده مي‌ كنيم.

غذا، زمان شما را پُر مي ‌كند. هنگامي كه خسته ‌ايد يا وقتي كه تنها هستيد، حس همراهي به شما مي ‌بخشد. وقتي كه استرس داريد، به شما احساس آرامش مي ‌دهد و هنگامي كه احساس محروميت مي ‌كنيد، براي شما واكنشي است در برابر محروميت و زماني هم كه احساس فقدان مي ‌كنيد، به شما حسي از كنترل و تحمل شرايط موجود را مي ‌بخشد.

براي بعضي از ما، خوردن مي‌ تواند بخشي از خلا عاطفي ‌مان را پُر كند، خصوصا در مواقعي كه مي ‌خواهيم به گونه ‌اي مشكلات مان را سركوب كنيم، يا هنگامي كه احساسات مان جريحه ‌دار شده و به حمايت و كمك ديگران نياز داريم.

در واقع، غذا خوردن‌هاي ناشي از احساسات و هيجانات، تابع چرخه ي معيوبي است كه فقط باعث اضافه شدن وزن خواهد شد، ضمن آنكه باعث احساس گناه، خشم، درماندگي و بيچارگي هم خواهد شد، در صورتي كه شما براي رسيدن به آرامش، غذاي بيشتري خورده بوديد.

الگوي خوردن ‌هاي عصبي چگونه شكل مي‌ گيرد؟
غذا خوردن بخش اساسي از زندگي خانوادگي و اجتماعي ما را تشكيل مي ‌دهد كه در مناسبات و تشريفات اجتماعي نيز بسيار موثر است.

"دانه جيد" روانشناس و مدير انجمن بين‌المللي بي‌ نظمي در غذاخوردن، معتقد است ما از زمان تولد ياد مي ‌گيريم كه غذا خوردن باعث برطرف شدن احساس گرسنگي و كمبودهاي غذايي در ما مي‌ شود كه سيستم آن مانند يك سيم‌ كشي خودكار در بدن ‌مان تعبيه شده است.

به نظر او اگر شما بتوانيد احساس امنيت را در وجود خودتان افزايش دهيد و به خودتان عشق بورزيد و اعتماد به نفس داشته باشيد، در اين صورت ديگر دليلي براي اين گونه خوردن‌ هاي ناشي از هيجانات و احساسات براي تان باقي نمي‌ ماند. در غير اين صورت همان طور كه سن شما بالاتر مي ‌رود، ممكن است بيشتر احساس اضطراب و نا امني كرده يا نتوانيد به ديگران اعتماد كنيد و همين عوامل باعث ‌شوند شما غذا خوردن را به عنوان پناهگاه و ملجايي براي گريز از مشكلات و سختي‌ هاي زندگي انتخاب كنيد و به آن پناه ببريد.

اما اگر شما اضافه وزن قابل توجهي نداريد، ولي مدام به تغذيه خود و چيزهايي كه مي ‌‌خوريد فكر مي‌ كنيد و نمي ‌دانيد چطور آخرين پرخوري خود را جبران كنيد، به غذاهاي خاصي اشتياق داريد و نمي‌ توانيد از خوردن آن ها صرف‌ نظر كنيد يا اگر هميشه از نحوه خوردن خود احساس گناه مي‌ كنيد و از خودتان عصباني و متنفر مي‌ شويد و غذا، زندگي ‌تان را تحت ‌الشعاع قرار داده داست، شايد اكنون وقت آن رسيده كه نگاهي جدي و مستمر به شيوه تغذيه خود بيندازيد.

This means that the effect of food in life much more than that can only sense to eliminate hunger, ie in fact, food voucher for a way to achieve comfort or escape from problems in life, so instead the only hunger Eat, the food response to feelings use.

Food, will fill your time. When tired or when you are alone, you feel gives accompany. When the stress you have, you will relax and when do you feel deprived, you are reactive in the sense of deprivation and lack of time, then you control sensory and tolerance gives the current situation.

For some of us, eating can be part of our emotional vacuum to fill, especially when the species we want to suppress our problems, we, or when feelings of hurt and need support from others.

In fact, food Khvrdnhay induced feelings and emotions, the function is defective cycle that only added weight will cause, while the sense of guilt, anger, frustration and misery will be time, if you achieve peace, food you had eaten more.

How eating neural pattern forms?
Eating essential part of our social and family life make up the formalities and social relations is also very effective.

"Seed جيد" psychologist and the director of the International Association of eating disorder, believes that we are learning from birth we learn that eating away the feelings of hunger and nutritional deficiencies that we are like a wiring system that automatically placed in our body is.

His opinion if you are able to feel secure in yourself and your love can increase Bvrzyd and have confidence, then eating other reason for these emotions and feelings caused not left for your stay. Otherwise As you age is higher, may feel more anxiety and insecurity, or you are unable to trust others and are the same factors as you eat and shelter to escape Mljayy problems and hardship of life Select it and take refuge.

But if you do not have significant weight, but to constantly fed and eat what you believe and do not know how to compensate for last gobbler, then you have to desire certain foods you are eating it regardless, or if how to always feel guilty eating and you yourself will get angry and embarrassed and food, your life overshadowed the story, perhaps now it time to come look serious and continuous way to feed cast.

  • 15 آبان 1388
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 7228
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر