جستجو

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

بهداشت مواد غذایی در مجموعه هتلها و بیمارستانها
بهداشت مواد غذایی در هتل

رعایت اصول و موازین بهداشتی در کلیه مراحل تهیه ، تولید ، حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی تا زمان عرضه به مشتریان و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی را بهداشت مواد غذایی می گویند .
RSS
12345678